Điều chỉnh bảng giá tính lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy

Ngày 15/3, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng tính giá lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Bộ Tài chính đã điều chỉnh bảng giá tính lệ phí trước bạ với một số mẫu xe như: Audi, BMW, Honda, Huyndai, Lexus, Mazda…

Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/3/2024.

Quy định mới về bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Bộ Tài chính ngày 22/3 đã ban hành Thông tư số 19/2024/TT-BTC quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia và định mức hao hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/5/2024.

Thông tư quy định về: Định mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý; định mức hao hụt đối với gạo bảo quản kín (bổ sung khí nitơ, áp suất thấp); định mức hao hụt đối với thóc bảo quản đổ rời và thóc đóng bao trong điều kiện áp suất thấp; định mức hao hụt đối với thóc bảo quản đổ rời và thóc đóng bao bảo quản kín bổ sung khí nitơ duy trì nồng độ ≥ 98%.

Định mức mới về kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia

Cũng trong ngày 22/3, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2024/TT-BTC quy định về định mức kinh tế - kỹ thật nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/5/2024.

Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý quy định các danh mục nội dung định mức và lượng tiêu hao tương ứng có liên quan đến công tác nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia trên phương tiện vận chuyển tại cửa kho dự trữ quốc gia.

Định mức chi phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho

Ngày 25/3, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2024/TT-BTC quy định về định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2024.

Thông tư quy định định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý được thực hiện chi cho các nội dung chi có liên quan đến công tác nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo danh mục nội dung định mức được quy định tại Thông tư số 18/2024/TT-BTC.

Định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý quy định được áp dụng làm căn cứ để xây dựng dự toán và quản lý chi phí, thực hiện kế hoạch nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia.

Định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia

Bộ Tài chính ngày 25/3 ban hành Thông tư số 21/2024/TT-BTC quy định về định mức chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.

Định mức chi phí bảo quản thường xuyên đối với gạo như sau: Trường hợp bảo quản thường xuyên, chi phí là 68.241 đồng/tấn/năm; trường hợp bảo quản lần đầu, mức chi phí từ 118.538 - 219.977 đồng/tấn/năm.

Chi phí bảo quản thường xuyên đối với thóc đổ rời và đóng bao áp suất thấp là 123.304 đồng/tấn/năm; thóc đổ rời và đóng bao bảo quản kín bổ sung N2 nồng độ ≥98% là 122.240 đồng/tấn/năm.

Đối với muối ăn, chi phí bảo quản lần đầu là 139.877 đồng/tấn/năm; chi phí bảo quản thường xuyên là 14.097 đồng/tấn/năm…

Thông tư số 21/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/5/2024 và thay thế Thông tư số 161/2015/TT-BTC ngày 15/10/2015 của Bộ Tài chính.
Hà Nhi