Đoàn kiểm tra do bà  Đinh Thị Tố Nga - Ủy viên UBKT Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn NHVN làm trưởng đoàn. Đây là một trong các hoạt động trong Chương trình công tác trọng tâm và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của UBKT Công đoàn NHVN.

Đoàn đã thực hiện kiểm tra các mặt hoạt động công đoàn tại CĐCS Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Nam; CĐCS Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh tỉnh Hà Nam; CĐCS Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh tỉnh Hà Nam; CĐCS Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Hà Nam.

Qua kết quả kiểm tra cho thấy các CĐCS đã thực hiện tốt các nội dung: Tổ chức thực hiện việc triển khai hướng dẫn chỉ đạo của công đoàn cấp trên, triển khai thực hiện kịp thời đầy đủ các văn bản của cấp mình; tổ chức đại hội nhiệm kỳ đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của công đoàn cấp trên; xây dựng các quy chế làm việc của Ban Chấp hành; quy chế làm việc của UBKT; quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn theo đúng quy định; thực hiện chế độ độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy chế làm việc của BCH đã ban hành; phối hợp với chuyên môn xây dựng đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Hàng năm, các CĐCS phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động (NLĐ), có Nghị quyết Hội nghị NLĐ, và báo cáo kết quả hội nghị NLĐ theo đúng quy định; tại Hội nghị NLĐ đã bầu Ban Thanh tra nhân dân theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên; các  CĐCS đã xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân gửi lên Công đoàn cấp trên đúng quy định; triển khai, thực hiện tốt các phong trào văn hóa, thể thao, thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, NLĐ trên địa bàn.

Về công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn: Các CĐCS đã chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn về công tác quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; triển khai, áp dụng phần mềm kế toán công đoàn; hồ sơ chứng từ thanh toán đầy đủ, hợp lệ; việc thu đoàn phí, trích kinh phí công đoàn đảm bảo đúng theo quy định đã được công đoàn cấp trên phê duyệt kịp thời; chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo.

Thực hiện lập dự toán, báo cáo quyết toán hằng năm đầy đủ đúng quy định của Tổng Liên đoàn và hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn đã phản ánh đầy đủ, trung thực và kịp thời các hoạt động thu, chi tài chính phát sinh trong năm.

Việc thực hiện công khai tài chính công đoàn và các Quỹ Xã hội từ thiện đã thực hiện công khai tại Hội nghị NLĐ hàng năm theo quy định,  kinh phí công đoàn chủ yếu tập trung cho hoạt động phong trào; hầu hết cán bộ công đoàn đều là kiêm nhiệm hoạt động với lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn kiểm tra cũng đã phân tích và chỉ ra những điểm còn tồn tại, hạn chế của một số CĐCS trong việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn như: Chưa xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của CĐCS, chưa xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân. Hàng năm chưa thực hiện việc tự đánh giá xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS. Còn có CĐCS chưa thực hiện công tác báo báo định kỳ hoạt động UBKT gửi lên công đoàn cấp trên; chưa xây dựng và ban hành Quyết định Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên và NLĐ. Một số khoản chi từ quỹ tài chính công đoàn chưa đúng đối tượng. Quy chế chi tiêu tài chính công đoàn chưa rà soát, bổ sung sửa đổi kịp thời và ban hành theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên và của Tổng Liên đoàn …

Ban chấp hành các CĐCS được kiểm tra cũng đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến đánh giá, nhận xét của Đoàn kiểm tra đã kiến nghị và hứa sẽ khắc phục trong thời gian tới những mặt còn tồn tại, hạn chế mà Đoàn đã nêu để hoạt động công đoàn ngày càng tốt hơn, thực hiện có hiệu quả chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ tại CĐCS./.

Trần Lâm