Theo đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình giao thông Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng. Trụ sở chính ở đường Bùi Khắc Nhất, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa.

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị là làm chủ các dự án vốn đầu tư công. Tiếp nhận và sử dụng vốn để đầu tư theo quy định của pháp luật. Thực hiện các chức năng khác khi Chủ tịch UBND tỉnh giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy đinh của pháp luật.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình giao thông Thanh Hóa có 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng. Sau khi thành lập Ban này có 5 Phó Giám đốc, tuy nhiên nội dung quyết định cho chậm nhất đến ngày 31/12/2023 phải có số lượng Phó Giám đốc đảm bảo theo quy định.

Các phòng chức năng, nghiệp vụ, điều hành dự án có 7 phòng, mỗi phòng có 1 trưởng phòng và không quá 2 phó phòng. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm trưởng phòng, phó phòng do Giám đốc Ban quyết định theo quy định và phân cấp hiện hành của UBND tỉnh.

Sau khi thành lập, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư giao thông Thanh Hóa tiếp nhận 168 cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng thuộc các ban phải sáp nhập.

Văn Thanh