Đóng cửa mỏ nhằm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao đất cho UBND xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo trích lục bản đồ kèm theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 121/GP-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh.

Công ty Trường An phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để bàn giao đất cho UBND xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. Chấp hành việc nộp phạt theo Quyết định số 1553/QĐ-XPHC ngày 19/4/2024 của UBND tỉnh; đồng thời thực hiện việc nộp đầy đủ các khoản nợ ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Theo đó, UBND huyện Quan Hóa phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc bàn giao diện tích đất nêu trên cho UBND xã Phú Thanh quản lý theo quy định. Chỉ đạo các phòng chức năng, UBND xã Phú Thanh để bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực đóng cửa mỏ theo quy định.

Thực hiện chức năng quản lý đất đai tại địa phương, có phương án báo cáo UBND tỉnh đưa diện tích đất nêu trên ra khỏi quy hoạch sử dụng đất là đất hoạt động khoáng sản làm cơ sở cập nhật kịp thời vào hồ sơ, cơ sở dữ liệu về thống kê đất đai hằng năm theo quy định của pháp luật.

UBND xã Phú Thanh có nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực đóng cửa mỏ; quản lý diện tích đất được giao đảm bảo quy định của pháp luật, chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu xảy ra các vấn đề về an ninh trật tự, an toàn đối với khu vực đã được đóng cửa mỏ.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đóng cửa mỏ nêu trên đảm bảo theo quy định. Tổ chức hoàn trả kinh phí ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường cho Công ty Trường An theo quy định hiện hành.

Cục Thuế tỉnh, đôn đốc Công ty Trường An thực hiện đầy đủ các khoản thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đang còn nợ ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Văn Thanh