Trưởng Ban Tiếp công dân thành phố Trần Văn Thiện cho biết: Từ đầu năm 2024 đến nay, UBND thành phố đã ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, trong đó tập trung chỉ đạo liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Trong kỳ báo cáo, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã ban hành 32 văn bản chỉ đạo về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã tuyên truyền phổ biến các văn bản trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin Thanh tra thành phố để người dân dễ tiếp cận, tra cứu thông tin nghiên cứu.

Về công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn: Toàn thành phố Hải Phòng tiếp nhận 2.121 đơn thư các loại, tăng 3,56% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, đơn đủ điều kiện xử lý 1.406 đơn (khiếu nại 174 đơn, tố cáo 107 đơn, kiến nghị 1.125 đơn).

Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền 612 vụ việc, giảm 29,73% so với cùng kỳ  năm 2023, cụ thể: khiếu nại 77 vụ việc, tố cáo 36 vụ việc, kiến nghị 499 vụ việc.

Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị không thuộc thẩm quyền 794 vụ việc, cụ thể: khiếu nại 97 vụ, tố cáo 71 vụ, kiến nghị 626 vụ.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được thành phố luôn quan tâm, nhất là các địa phương có nhiều dự án triển khai, thường phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng.

Việc tiếp nhận và xử lý đơn đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm, giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện đúng các quy định pháp luật; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng chặt chẽ; các cơ quan, đơn vị đã tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc đông người, các vụ việc tồn đọng phức tạp, kéo dài.

Trong quý II năm 2024, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các cơ quan đơn vị tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghiêm các văn bản của Ban chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37- QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm nhằm đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu trên địa bàn thành phố.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra; Nghị quyết số 45-NQ/BCSĐ ngày 22/7/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ; Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân; Quyết định số 473/QĐ-TTCP ngày 08/12/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở của Thanh tra Chính phủ; Quyết định số 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Kim Thành