UBND TP Hồ Chí Minh đã kịp thời quán triệt, ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, kiến nghị, phản ánh. Qua đó, đa số thủ trưởng sở, ngành, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận, huyện đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân định kỳ; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với công dân có KN, kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết KN của công dân.

Đặc biệt, UBND TP đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương tiếp tục tập trung chỉ đạo, thúc đẩy tiến độ giải quyết các vụ việc KN, kiến nghị, phản ánh đông người trên địa bàn; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương có các vụ việc đông người khẩn trương giải quyết theo thẩm quyền; tham mưu, đề xuất UBND TP giải quyết những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo, kết luận của các cơ quan Trung ương.

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tiếp công dân, xử lý đơn, thụ lý, tham mưu, giải quyết KN thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, chuẩn hóa về trình độ, năng lực. Vì vậy, cùng với việc chú trọng sự phối hợp với các cơ quan có liên quan, quá trình xác minh, tham mưu giải quyết KN, TC đảm bảo đúng quy định.

Theo số liệu thống kế, từ đầu năm 2023 đến hết quý I/2024, các cơ quan hành chính của TP Hồ Chí Minh đã tổ chức tiếp hơn 48.000 lượt với 58.653 người đến KN, TC, kiến nghị, phản ánh. Tổng số vụ việc được tiếp là 45.262 vụ việc.

Căn cứ Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 7/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KN, TC; kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15, UBND TP Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo, yêu cầu của các cơ quan Trung ương.

Bên cạnh những nhiệm vụ chung, UBND TP cũng xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan trong xem xét, giải quyết các vụ việc KN, TC tồn đọng.

UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, từ kết quả hoạt động thực tiễn, lãnh đạo TP đã có các chỉ đạo về công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết KN, TC. Đây là cơ sở để chủ tịch UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và giám đốc các sở, ngành vừa thực hiện nghiêm túc vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, vừa triển khai, chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đồng bộ đối với các cơ quan, tổ chức thuộc mình quản lý, góp phần tiếp tục duy trì các kết quả tích cực, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KN, TC.

Tại hội nghị giao ban chuyên đề kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và bài học kinh nghiệm qua thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, diễn ra ngày 24/5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp cần tăng cường nêu gương trong tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cho biết, Đảng Đoàn HĐND TP đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc chấp hành pháp luật như thông qua tiếp xúc với cử tri; chất vấn tại các kỳ họp HĐND; tổ chức chương trình “Lắng nghe và trao đổi”, “Đối thoại cùng chính quyền TP”, “Dân hỏi - chính quyền trả lời”. Bện cạnh đó, phối hợp với UBND TP và các cấp triển khai các kế hoạch, chương trình giám sát hàng năm, hàng quý, duy trì nền nếp chế độ tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân sau hoạt động tiếp xúc cử tri...

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC tiếp tục được cấp ủy, thủ trưởng cơ quan quản lý hành chính Nhà nước các ngành, các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện để đảm bảo sự ổn định về trật tự xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho năm 2024, năm quan trọng, cần nỗ lực, bứt phá để tiệm cận với các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra cho cả giai đoạn 2021 - 2025, cũng là năm cần tập trung triển khai những nội dung quan trọng nhất, trọng tâm nhất của Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Từ kết quả thực hiện cho thấy, quá trình thực hiện xử lý đơn, giải quyết KN, TC gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu trong công tác cải cách hành chính, nhất là các mục tiêu liên quan trực tiếp về cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà, đảm bảo đúng thời hạn hoặc rút ngắn thời hạn trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn chặt với sự đánh giá sự hài lòng của người dân theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.

Nhật Huyền