Tổng số đơn đã tiếp nhận trong kỳ là 89 đơn (11 đơn chuyển sang từ kỳ trước). Qua phân loại nội dung xác định có 5 đơn khiếu nại (KN); 1 đơn tố cáo (TC) và 83 đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số dự án trên địa bàn thành phố. Trong số đơn đã tiếp nhận, có 64 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 5/5 đơn KN, 1/1 đơn TC và 42/58 đơn kiến nghị, phản ánh) …

Theo UBND thành phố Bến Cát, các cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc giải quyết kịp thời các vụ việc KNTC, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn; tăng cường vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật và các quyết định giải quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các đại biểu HĐND, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đều định kỳ hàng tuần trực tiếp công dân đảm bảo theo quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, KNTC được quan tâm, chỉ đạo thực hiện với nhiều hình thức đa dạng… ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp công dân, giải quyết KNTC, khắc phục những bất cập, hạn chế làm phát sinh KNTC.

UBND thành phố dự báo, trong thời gian tới sẽ có phát sinh về đơn KNTC liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại một số dự án trên địa bàn như: Đường Đ748, đường Vành đai 4, Cảnh An Tây, khu quy hoạch Trường Chuyên Hùng Vương.

Bên cạnh làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, công tác thanh tra hành chính cũng được lãnh đạo UBND thành phố Bến Cát quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Trong kỳ, Thanh tra thành phố đã thực hiện 1 cuộc về thanh tra công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 tại 7 đơn vị; 1 cuộc về thanh tra chuyên đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng. Đến nay, đã ban hành kết luận thanh tra 2 cuộc nêu trên.

Qua thanh tra, xác định các đơn vị vi phạm chủ yếu về công tác tiếp công dân như: Chưa ban hành quyết định phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên và chưa thực hiện đảm bảo việc chi tiền chế độ tiếp công dân cho cán bộ tiếp dân thường xuyên…

Theo UBND thành phố, trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra thành phố đã xây dựng kế hoạch công tác thanh tra năm 2024 dựa trên định hướng của Thanh tra tỉnh, đồng thời được sự thống nhất về nội dung của Chủ tịch UBND thành phố. Hiện kế hoạch thanh tra đang được Thanh tra thành phố triển khai thực hiện đúng theo trình tự xây dựng, việc thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội…

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Ân nhận định, cơ quan thanh tra luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu trong công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, chất lượng các cuộc thanh tra ngày càng được nâng lên; các kết luận và kiến nghị thanh tra được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đồng thuận, dư luận đồng tình; qua thanh tra, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nhiều sai phạm, hạn chế, thiếu sót… góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được thanh tra.

Chu Tuấn