Trước đó, ngày 5/6/2023, Chủ tịch UBND TP Kon Tum ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Huỳnh Xuân Ba, với nội dung: Không công nhận toàn bộ nội dung khiếu nại của ông Huỳnh Xuân Ba về việc khiếu nại Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 4/6/2020 của UBND TP về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (điều chỉnh) của các hộ gia đình, cá nhân khi thu hồi đất xây dựng dự án tuyến tránh TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (dự án thành phần 2).

Ông Huỳnh Xuân Ba có đơn khiếu nại (lần hai) gửi Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum với nội dung: Không đồng ý và khiếu nại đối với Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 5/6/2023 của Chủ tịch UBND TP Kon Tum về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của ông Ba.

Tại Quyết định số 565/QĐ-UBND, căn cứ vào kết quả xác minh nội dung khiếu nại, kết quả đối thoại và kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum quyết định: Công nhận nội dung khiếu nại (lần hai) của ông Huỳnh Xuân Ba.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND TP Kon Tum: Lập các thủ tục có liên quan để bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích đất thu hồi để xây dựng Dự án tuyến tránh TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (dự án thành phần 2) cho hộ gia đình ông Ba theo đúng quy định của pháp luật.

Trần Thọ