Dự án Đầu tư xây dựng đường Lý Anh Tông kéo dài (đoạn từ ĐT.295B sang phía Tây TP đến đường H) được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt vào năm 2021.

Thực hiện dự án, tháng 11/2022, UBND TP Bắc Ninh ban hành Quyết định 2005/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất.

Trong bảng tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo, đơn giá bồi thường, hỗ trợ được thực hiện như sau: Tiền bồi thường đất 70.000 đồng/m2; tiền bồi thường hoa màu 9.000 đồng/m2; hỗ trợ ổn định đời sống 10.000 đồng/m2; hỗ trợ tìm kiếm việc làm 350.000 đồng/m2.

Quá trình triển khai các bước thu hồi đất, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án, ông Nguyễn Văn Thành và một số hộ dân khu Hòa Đình không đồng ý với đơn giá bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt trong Quyết định số 2005/QĐ-UBND và có đơn KN, đề nghị.

Tiếp nhận đơn của công dân, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh đã thành lập tổ xác minh.

Ngày 5/4/2023, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh ban hành Quyết định 697/QĐ-UBND giải quyết đơn KN của các hộ dân có đất thu hồi thuộc dự án.

Trong quyết định, Chủ tịch TP Bắc Ninh kết luận: “Đây là dự án nhóm B, công trình đường trong đô thị cấp II thuộc dự án Nhà nước thu hồi đất thực hiện theo Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013. Nội dung đã nêu trong đơn KN của các hộ dân khu Hòa Đình có đất nông nghiệp thu hồi đã được giải thích cụ thể, cặn kẽ theo các quy định, chính sách pháp luật hiện hành tại thời điểm thực hiện dự án”.

Tuy nhiên, công dân không đồng ý với đơn giá bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt vì cho rằng diện tích đất bị thu hồi là đất (%) chuyên trồng rau giống để bán, mang lại giá trị kinh tế cao. Do đó, công dân tiếp tục gửi đơn KN tới Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Xác minh đơn của công dân, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, mức giá bồi thường đã được quy định cụ thể tại các quyết định do tỉnh ban hành.

Theo đó, mức giá bồi thường đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác là 70.000 đồng/m2; bồi thường cây hàng năm (cây lương thực, rau, màu) trên đất nông nghiệp 9.000 đồng/m2; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm với mức 5 lần giá bồi thường đất nông nghiệp là 350.000 đồng/m2; hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất 10.000 đồng/m2.

Tổng mức bồi thường, hỗ trợ theo quy định là 439.000 đồng/m2, tương đương 158.040.000 đồng/sào (1 sào Bắc Bộ = 360m2).

UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, đơn giá bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt tại Quyết định số 2005/QĐ-UBND của UBND TP Bắc Ninh là đúng theo quy định.

Ngày 5/7/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh đã tổ chức đối thoại với người KN, người bị KN và người có quyền và nghĩa vụ có liên quan. Tại buổi đối thoại, UBND TP Bắc Ninh, UBND phường Võ Cường giữ nguyên quan điểm đã giải quyết tại Quyết định số 697/QĐ-UBND. Công dân có đơn KN và một số công dân cũng vẫn giữ nguyên nội dung KN đã gửi Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ kết quả xác minh, căn cứ vào các quy định của pháp luật, UBND tỉnh Bắc Ninh kết luận, đơn KN của ông Nguyễn Văn Thành và một số công dân khu Hòa Đình, phường Võ Cường không có cơ sở. Đồng thời khẳng định, Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 697/QĐ-UBND giải quyết đơn KN lần đầu của công dân là có căn cứ pháp luật.

Do đó, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định, công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 697/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh. UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu ông Nguyễn Văn Thành và một số công dân khu Hòa Đình và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện theo đúng Quyết định số 697/QĐ-UBND và Quyết định số 2005/QĐ-UBND của UBND TP Bắc Ninh.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết KN (lần 2), nếu không đồng ý, ông Nguyễn Văn Thành và một số công dân khu Hòa Đình có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của pháp luật.

Hải Hà