Qua thanh tra cho thấy, trong 3 năm từ năm 2020 đến 2022, Chủ tịch UBND huyện và UBND xã được kiểm tra đã thực hiện tiếp công dân 987 ngày với 571 lượt, 658 người.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND huyện còn ủy quyền cho Phó Chủ tịch tiếp thay là chưa đúng quy định.

Xã Hợp Tiến để sổ tiếp công dân ghi chép chưa đầy đủ số ngày tiếp công dân thường xuyên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội không mở sổ theo dõi tiếp công dân.

Toàn huyện trong 3 năm nhận 1.322 đơn, gồm khiếu nại 34 đơn, tố cáo 334 đơn, kiến nghị, phản ánh 954 đơn. Riêng, UBND huyện tiếp nhận 607 đơn. Đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND cấp xã là 106 đơn.

Qua thanh tra cho thấy, công tác phân loại đơn trong thời kỳ năm 2020 còn lúng túng như đơn khiếu nại của ông Mạc Văn Phi. Việc tham mưu xử lý đơn của công dân đôi lúc còn chưa kịp thời chậm về thời gian.

Việc theo dõi kết quả xem xét giải quyết, xử lý đơn công dân của UBND các xã, thị trấn và các phòng ban chưa đầy đủ. Mặc dù, UBND huyện có đôn đốc nhiều lần nhưng xã, thị trấn và một số phòng còn chậm hoặc chưa báo cáo như đơn của một số hộ dân thôn Linh Xá, xã Nam Hưng giao Phòng Tài nguyên và Môi trường; đơn ông Đề, xã Hiệp Cát...

Về thực hiện Luật Khiếu nại, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách phải ban hành huỷ bỏ các văn bản liên quan đến việc thụ lý, giải quyết khiếu nại của ông Mạc Văn Phi, thôn Miếu Lãng, xã Đồng Lạc. Lý do, việc ông Phi khiếu nại Văn bản số 789/UBND-TNMT ngày 17/10/2019 của Chủ tịch UBND huyện Nam Sách là khiếu nại không đủ điều kiện thụ lý giải quyết.

Thêm vào đó, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách chưa thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao việc giải quyết khiếu nại của công dân.

UBND tỉnh Hải Dương cũng có Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 giải quyết đơn khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Xuân Hiến, xã Nam Hồng, trong đó yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Nam Sách rút kinh nghiệm do đã ban hành văn bản có nội dung chưa chặt chẽ, chưa xem xét thấu đáo quyền lợi của công dân.

Thanh tra tỉnh phát hiện 4 đơn khiếu nại có thời hạn giải quyết còn chậm. Thêm vào đó, UBND huyện chưa thực hiện việc gửi thông báo thụ lý khiếu nại, quyết định giải quyết khiếu nại đến Thanh tra tỉnh theo quy định.

Thực hiện Luật Tố cáo, đối với hồ sơ giải quyết đơn tố cáo của công dân xã An Sơn, huyện Nam Sách, đơn rút tố cáo của công dân chưa đúng mẫu quy định và thiếu biên bản ghi nhận việc rút đơn tố cáo quy định.

Chủ tịch UBND huyện Nam Sách đã ban hành kết luận nội dung tố cáo chậm thời hạn giải quyết; không gửi cho người tố cáo mà ra thông báo kết quả giải quyết tố cáo là chưa đảm bảo quy định... đối với nhiều hồ sơ.

Ngoài ra, một số quyết định thụ lý, kết luận nội dung tố cáo; thông báo thụ lý tố cáo không gửi cho Thanh tra tỉnh.

Trong giai đoạn thanh tra, 1 vụ việc tố cáo tồn đọng, kéo dài là đơn một số công dân thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong tố cáo một số cán bộ thôn Phù Liễn và nguyên cán bộ xã Hồng Phong, từ năm 2019. Cơ quan chức năng đã làm rõ với công dân còn có ý kiến và thống nhất chỉ còn một nội dung tố cáo, UBND huyện đã giao cho Thanh tra huyện xác minh. Đến nay, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kết luận số 04/KL-UBND nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Sanh và Nguyễn Thanh Sản, nguyên cán bộ thôn Phù Liễn.

Thanh tra tỉnh Hải Dương yêu cầu UBND huyện Nam Sách tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng chống tham nhũng bằng nhiều hình thức. UBND huyện chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Hoàng Long