Công dân tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm ký Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 về việc phê duyệt phương án xây dựng và quản lý, kinh doanh khai thác chợ tạm Kim Lan, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm không đúng thẩm quyền, vì: Vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở; khi tổ chức kế hoạch xây dựng chợ người dân không được bàn bạc với dân, cán bộ UBND xã Kim Lan tự ý quyết định mọi việc; xây dựng chợ tạm trên đất nông nghiệp 10.000m2 là sai, không có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, vi phạm Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

Công dân cho rằng ông Thuần là Phó Chủ tịch phụ trách giải quyết khiếu nại, tố cáo lại ký duyệt dự án xây dựng là sai. Nếu đúng thẩm quyền phải là Chủ tịch, hoặc Phó Chủ tịch phụ trách xây dựng, đất đai.

Ngày 29/5/2019, UBND huyện Gia Lâm có Quyết định số 3419/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án xây dựng và quản lý, kinh doanh khai thác chợ tạm Kim Lan do ông Nguyễn Ngọc Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm ký. Tổng diện tích chợ là 10.000m2 đất. Kinh phí đầu tư là 14.810.000.000 đồng. Nguồn đầu tư từ Hợp tác xã Dịch vụ công nông nghiệp Kim Lan.

Qua xác minh cho thấy, quyết định do ông Nguyễn Ngọc Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện ký, là đúng với lĩnh vực công tác được UBND huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2016-2021 phân công phụ trách về hoạt động khối kinh tế là sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Về việc UBND huyện Gia Lâm phê duyệt phương án xây dựng chợ tạm xã Kim Lan, Thanh tra thành phố kiểm tra, phát hiện chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp công ích sang đất phi nông nghiệp; chưa làm đầy đủ các thủ tục pháp lý bổ sung quy hoạch chợ dân sinh xã Kim Lan vào mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn thành phố, là không thực hiện đúng các quy định tại Khoản 10, Điều 2 Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ; Điều 4 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND thành phố; Khoản 1, Điều 59 Luật Đất đai năm 2013, quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức.

Trách nhiệm chính của sai phạm nêu trên thuộc về Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Ngọc Thuần, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm phụ trách khối trong việc tham mưu, ban hành Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 29/5/2019, khi chưa có đủ căn cứ pháp lý về xây dựng chợ tại xã Kim Lan.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện có trách nhiệm khi thiếu kiểm tra, giám sát.

UBND thành phố kết luận nội dung tố cáo là đúng một phần. Phần tố cáo đúng là, tố cáo về phê duyệt phương án xây dựng chợ tạm xã Kim Lan trên diện tích 10.000m2 đất nông nghiệp không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển chợ, không có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, vi phạm Điều 59 Luật Đất đai năm 2013.

Phần tố cáo sai là: Vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở, khi tổ chức kế hoạch xây dựng chợ người dân không được bàn bạc, cán bộ UBND xã Kim Lan tự ý quyết định mọi việc; công dân cho rằng ông Thuần là Phó Chủ tịch phụ trách giải quyết khiếu nại, tố cáo lại ký duyệt dự án xây dựng là sai. Nếu đúng thẩm quyền phải là Chủ tịch, hoặc Phó Chủ tịch phụ trách xây dựng, đất đai.

Ngoài ra, Hợp tác xã Dịch vụ công nông nghiệp xã Kim Lan không phải chủ sử dụng đất, việc huy động vốn bằng việc góp 40% vốn bằng quyền xin thuê đất (trong thời hạn thuê đất 15 năm) với Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thiết bị công nghiệp Việt Nhật để thành lập Công ty Cổ phần Chợ Kim Lan để trực tiếp xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Kim Lan trái quy định của pháp luật, không thực hiện đúng Quyết định số 3419/QĐ-UBND của UBND huyện Gia Lâm.

Việc xây dựng chợ tạm Kim Lan không đúng với phương án thiết kế đã được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt tại Quyết định số 3419/QĐ-UBND khi xây dựng chợ không được UBND huyện Gia Lâm cấp phép xây dựng, vi phạm quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, quy định về cấp giấy phép xây dựng.

Trách nhiệm chính của vi phạm nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND xã Kim Lan, Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ công nông nghiệp Kim Lan, UBND xã Kim Lan đơn vị quản lý phương án xây dựng chợ tạm xã Kim Lan, đồng thời có trách nhiệm của Phòng Kinh tế huyện Gia Lâm đã thiếu kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phương án xây dựng chợ tạm xã Kim Lan đã được UBND huyện Gia Lâm phê duyệt.

Theo báo cáo của UBND huyện Gia Lâm tại Văn bản số 2992/UBND-KT ngày 21/9/2021, có nội dung: Ngày 20/9/2021, Hợp tác xã Dịch vụ công nông nghiệp Kim Lan có Công văn số 22/CV-HTX báo cáo về việc chấm dứt thỏa thuận góp vốn xây dựng chợ tạm Kim Lan. Hiện tại, việc xây dựng, quản lý, khai thác chợ tạm xã Kim Lan tại khu Đồng Vùng 3 do Hợp tác xã Dịch vụ công nông nghiệp Kim Lan thực hiện theo đúng các nội dung tại Quyết định số 3419/QĐ-UBND của UBND huyện Gia Lâm.
Hoàng Long