Chỉ còn 1 vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thực hiện Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH15 ngày 7/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kế hoạch 633/KH-TTCP ngày 27/02/2023 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết KNTC; đảm bảo quyền KNTC của công dân theo đúng quy định của pháp luật; hạn chế tối đa các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài, tập trung khiếu kiện vượt cấp... nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tính từ khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết đến thời điểm báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 18/18 kỳ, đạt tỷ lệ 100%, đã tiếp 182 lượt công dân, với 263 người được tiếp. Ngoài ra, cùng kỳ (ngày) Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ, do số lượng công dân đông nên đã ủy quyền các phó chủ tịch UBND tỉnh cùng tham gia tiếp công dân, đã tiếp 141 lượt công dân, với 196 người được tiếp; chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp tiếp 333/338 kỳ, đạt tỷ lệ 98,52%, đã tiếp 507 lượt công dân; chủ tịch UBND cấp xã trực tiếp tiếp 8.547/9.457 kỳ, đạt tỷ lệ 90,38%, đã tiếp 2.391 lượt công dân.

Cùng kỳ, toàn tỉnh đã tiến hành 18 cuộc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC 23 đơn vị, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã chỉ ra những thiếu sót cần khắc phục, chấn chỉnh nhằm đưa công tác giải quyết đơn, thư KNTC và tiếp công dân ngày càng đi vào nề nếp, bảo đảm đúng các chế định của pháp luật, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân, UBND tỉnh xác định nhiệm vụ những năm tiếp theo là tiếp tục chủ động, kịp thời xử lý, giải quyết các vụ việc KNTC, đặc biệt là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; theo dõi, nắm chắc tình hình để giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh chính trị và trật tự xã hội.

Tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC; tổ chức giám sát, kiểm tra và thi hành nghiêm túc các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật; chú trọng thực hiện công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh KNTC…

Về kết quả rà soát, giải quyết theo Kế hoạch 363/KH-TTCP, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 8/3/2019 về thành lập tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn và được kiện toàn bằng Quyết định số 3287/QĐ-UBND ngày 25/12/2020, Quyết định 1784/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 (tổ công tác).

UBND tỉnh đã giao cho Thanh tra tỉnh chủ trì cùng các sở, ban, ngành thành lập bộ phận giúp việc cho tổ công tác.

Ngày 18/7/2019, Tổ công tác đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài và yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các sở, ban, ngành cấp tỉnh xây dựng kế hoạch để tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp kéo dài do địa phương, đơn vị mình quản lý.

Với mục tiêu giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành, trước hết là từ nơi phát sinh vụ việc KNTC.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế còn 1 vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài (vụ việc Đan viện Thiên An khiếu nại đòi quyền sở hữu sử dụng đất và rừng thông tại đồi Thiên An, xã Thuỷ Bằng, thành phố Huế).

leftcenterrightdel
Trưởng Ban Tiếp công dân TƯ đề nghị tỉnh  quan tâm giải quyết hết nội dung vụ việc thay vì giải quyết hết thẩm quyền. Ảnh: LA

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng báo cáo kết quả nhập liệu, sử dụng Cơ sở Dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết KNTC và triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến; việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng theo Kế hoạch 1233/KH-TTCP ngày 13/6/2024 của Thanh tra Chính phủ.

Đặc biệt là báo cáo tình hình giải quyết một số vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài, quá trình giải quyết của các cấp.

Đề nghị giải quyết hết nội dung vụ việc thay vì giải quyết hết thẩm quyền

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Điệp, tổ trưởng tổ công tác của Thanh tra Chính phủ đánh giá, công tác tiếp dân, giải quyết KNTC đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện, đặc biệt là việc tiếp dân định kỳ của người đứng đầu cơ quan hành chính 3 cấp tại địa phương, gắn tiếp dân với giải quyết KNTC.

Trưởng Ban Tiếp công dân TƯ đề nghị, tỉnh quan tâm giải quyết hết nội dung vụ việc thay vì đơn thuần giải quyết hết thẩm quyền, đặc biệt phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết tối thiểu các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền (85%) như Thủ tướng Chính phủ giao.

Đối với việc rà soát các vụ việc phức tạp, kéo dài, tổ trưởng tổ công tác chia sẻ với địa phương về vấn đề lịch sử, về sự chồng chéo của các quy định pháp luật có liên quan và phần nào là sự không phối hợp, hợp tác của một bộ phận nhỏ công dân.

Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các bước của Kế hoạch 363/KH-TTCP và căn cứ vào tiêu chí và hướng dẫn của Kế hoạch 363/KH-TTCP, địa phương chủ động kiện toàn tổ công tác và lập danh sách các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài (nằm ngoài danh sách 1.003 vụ việc) để rà soát; báo cáo kết quả rà soát về Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, ưu tiên kiểm tra, rà soát các vụ việc đông người, phức tạp về an ninh, trật tự.

Trưởng Ban Tiếp công dân TƯ cũng đề nghị, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quan tâm hơn nữa đến đội ngũ tiếp công dân, nhất là đội ngũ chuyên trách; quan tâm và dành nguồn lực cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhất là kỹ năng, kinh nghiệm trong tiếp dân, xử lý đơn thư và xử lý đơn thư liên quan đến công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, ứng viên bầu cử đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2026 - 2031; đổi mới hình thức, nội dung và lựa chọn vấn đề tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, nhất là sự phối hợp giữa sở, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan của tỉnh trong tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường phối hợp giữa địa phương với các cơ quan TƯ, với Thanh tra Chính phủ và Trụ sở Tiếp công dân TƯ; triển khai thực hiện mô hình luật sư tư vấn miễn phí tại Ban Tiếp công dân của địa phương.

Đánh giá cao về việc thực hiện tổ chức tiếp công dân trực tuyến giữa cấp tỉnh và cấp huyện tại địa phương, Trưởng Ban Tiếp công dân cho rằng, Thừa Thiên Huế là một trong số ít địa phương thực hiện tiên phong và hiệu quả, đồng thời đề nghị tỉnh sớm kết nối với Trụ sở Tiếp công dân TƯ để Trưởng Ban Tiếp công dân TƯ và đại diện các cơ quan TƯ tại Trụ sở cùng lới lãnh đạo UBND tỉnh có thể cùng tiếp, đối thoại với công dân khi địa phương đề nghị.

Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp, chú trọng đi vào thực chất, hiệu quả, đề nghị thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Trụ sở Tiếp công dân TƯ, cũng như cung cấp các quyết định giải quyết KN, kết luận nội dung TC, thông báo kết luận tiếp dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh để Trụ sở theo dõi, tổng hợp.

Thái Hải