Nội dung thứ nhất: Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các hộ gia đình trong tổ 1, phường Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang, với lý do: Các hộ gia đình sử dụng đất ổn định tại thôn Kim Phú, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn (nay là tổ 1, phường Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang), đã được UBND huyện Yên Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1992, sau đó đã thu hồi, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp lại sổ đỏ; phản ánh trường hợp gia đình ông Nguyễn Văn Hòa ở thôn Kim Phú, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn (nay thuộc tổ 1, phường Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang) không thực hiện nộp sổ đỏ theo danh sách thu hồi, nhưng năm 2017 được UBND huyện Yên Sơn cấp lại sổ đỏ không phải nộp tiền sử dụng đất.

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã giao UBND TP Tuyên Quang chủ trì, phối hợp với UBND huyện Yên Sơn kiểm tra, rà soát toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn phường Mỹ Lâm đã được cấp sổ đỏ năm 1992 không đúng quy định, phải thu hồi sổ đỏ những hộ gia đình có danh sách thu hồi nhưng không nộp lại sổ; phối hợp với Thanh tra tỉnh xác minh làm rõ việc UBND huyện Yên Sơn cấp lại Sổ đỏ số BS 957065 ngày 6/1/2017 cho hộ ông Nguyễn Văn Hòa, trường hợp có sai phạm thì xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đối với các hộ đã bị thu hồi sổ đỏ, nay có nhu cầu cấp sổ đỏ thuộc diện cấp lần đầu, chủ động liên hệ với UBND phường Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang để được hướng dẫn thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường, theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn trình tự thủ tục cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND huyện Yên Sơn, UBND TP Tuyên Quang xác minh làm rõ thông tin phản ánh của công dân liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hòa, thôn Kim Phú, xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn (nay thuộc tổ 1, phường Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang), đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung thứ hai: Đề nghị công bố việc triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng phân khu 3 thuộc khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm (tổ 1, phường Mỹ Lâm, TP Tuyên Quang), để các hộ gia đình đang sử dụng đất có liên quan làm thủ tục cấp sổ đỏ và xây dựng nhà ở.

Chủ tịch UBND TP Tuyên Quang được giao chỉ đạo tiến hành các bước lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định; tổ chức công bố, công khai quy hoạch khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 phường Mỹ Lâm theo quy định của pháp luật.

Ban Tiếp công dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện thông báo kết luận này, tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Nam Dũng