UBND huyện Trà Cú cho biết, trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN, TC trên địa bàn luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong tiếp công dân, có động viên, phân tích cho người dân thông hiểu các chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân đến yêu cầu giải quyết.

Công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, KN, TC tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các xã, thị trấn đã thực hiện tuyên truyền lồng ghép nhiều luật, trong đó có Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC, với tổng số 37 cuộc, gần 1.200 lượt người tham dự.

Đặc biệt, UBND huyện đã chủ động chỉ đạo các ngành chuyên môn, nhất là Thanh tra huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên theo dõi, nắm tình hình để tham mưu, kịp thời xem xét, giải quyết các đơn thư KN, TC, phản ánh, kiến nghị của người dân đúng trình tự, thủ tục quy định.

Quan tâm chỉ đạo nâng cao hiệu lực quản lý điều hành trong giải quyết KN, TC. Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chủ trì họp hội đồng tư vấn giải quyết KN, TC (khi có đơn thư) để nắm tình hình, thống kê số vụ việc và đề ra quan điểm, đường hướng giải quyết từng vụ khiếu kiện đúng theo quy định của pháp luật.

Trong chỉ đạo giải quyết KN, TC, luôn nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ của các sở, ngành. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hỗ trợ Ban Tiếp công dân; hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải cho các xã, thị trấn. Từ đó, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn luôn đảm bảo được quyền và lợi ích chính đáng của công dân.

Trong những tháng đầu năm 2023, toàn huyện Trà Cú đã tổ chức tiếp 181 lượt người của 181 vụ việc, không có phát sinh đoàn đông. Tổng số đơn thư tiếp nhận là 57 đơn, đã xử lý 57/57 đơn. Đến nay, đã giải quyết 27/57 đơn, trong đó cấp huyện giải quyết 3 đơn, cấp xã, thị trấn giải quyết 24 đơn.

Theo dự báo, tình hình KN, TC trên địa bàn huyện tiếp tục diễn ra ở mức độ và tính chất khác nhau, nhất là KN liên quan đến chính sách về đất đai, yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất thừa kế, đất do Nhà nước quản lý, đất nằm trong dự án Nhà nước đầu tư, đất giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án…

Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Cú Huỳnh Văn Nghị cho biết, địa phương luôn xác định công tác giải quyết KN, TC là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung tuyên truyền sâu rộng Luật KN, Luật TC; tăng cường mở rộng quy chế dân chủ ở cơ sở, cơ quan, đơn vị; thường xuyên lắng nghe ý kiến của người dân để giải quyết có hiệu quả vấn đề về KN, TC.

Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất; tăng cường giải quyết có hiệu quả đơn thư KN, TC, nhất là những đơn thư tồn đọng kéo dài; phấn đấu tăng tỷ lệ hòa giải thành công tại các xã, thị trấn. Quán triệt nghiêm việc thực hiện các chế độ, chính sách, các cấp phải thực hiện đồng bộ, tránh làm nảy sinh hiểu lầm, so bì.

UBND huyện sẽ tổ chức tập huấn công tác tiếp công dân và giải quyết đơn KN, TC cho cán bộ, công chức cấp huyện, xã, thị trấn; bố trí cán bộ làm công tác tiếp công dân, hòa giải phải thật sự gương mẫu về đạo đức, phong cách lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Cảnh Nhật