UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Đức đã tiếp 469 lượt người, giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2023; không có đoàn đông người, không có đoàn KNTC đông người của huyện đi ra các cơ quan Trung ương. 

Toàn huyện đã tiếp nhận và xử lý 61 đơn (59 đơn KN, 2 đơn TC) tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2023; đã thụ lý giải quyết 59 đơn KN và 2 đơn TC; có 38 đơn KN đến hạn giải quyết, đã giải quyết được 37/38 đơn, đạt 97%...

Các đơn KN tập trung chủ yếu vào vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện như: Công trình đường 997, công trình đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình và công trình Khu công nghiệp đô thị Châu Đức.

Chủ tịch UBND huyện Châu Đức Nguyễn Tấn Bản cho biết, công tác chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết KNTC của UBND huyện Châu Đức ngày càng tập trung và quyết liệt, đã đề ra và thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp tích cực để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết KNTC trên địa bàn 16 xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn nâng cao vai trò quản lý trong các lĩnh vực quản lý nhà nước tại địa phương như đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện tốt các chính sách xã hội trong phạm vi địa phương mình quản lý góp phần hạn chế phát sinh KNTC mới. 

Dự báo trong thời gian tới, tình hình KNTC sẽ vẫn tập trung chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. KN đông người, phức tạp sẽ phát sinh ở những nơi không làm tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; không quan tâm đúng mức đến công tác vận động, thuyết phục và giải quyết KNTC của công dân…

Chủ tịch UBND huyện Châu Đức Nguyễn Tấn Bản cho biết, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục tập trung giải quyết các đơn thư KNTC mới tiếp nhận theo quy định; tiếp tục phổ biến, quán triệt đối với đội ngũ công chức đặc biệt là đối với công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết KNTC về ý thức trách nhiệm, tác phong, thái độ làm việc với Nhân dân, phải biết lắng nghe và không được tỏ thái độ nóng nảy khi tiếp dân để tiếp thu các ý kiến phản ánh của công dân nhằm tạo thuận lợi trong thực hiện công tác giải quyết KNTC...

Chu Tuấn