Năm 2014, vợ chồng ông Hùng được bố tặng cho 3 thửa đất TCLN tại làng Broch, xã A’Dơk, với diện tích 53.472m2; được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Gia Lai cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) gồm: 1 sổ đỏ của thửa đất số 144, tờ bản đồ số 19, diện tích 27.582m2, 1 sổ đỏ cấp cho thửa đất số 109, tờ bản đồ số 19, diện tích 10.242m2 và thửa số 110, cùng tờ bản đồ số 19, diện tích 15.648m2.

Sau đó, thửa đất số 109 được ông Hùng xin tách thành 2 thửa là thửa đất số 416, diện tích 5.541,7m2 và thửa số 417, diện tích 4.700m2; được Sở TN&MT Gia Lai cấp sổ đỏ ngày 22/7/2020.

Tiếp đó, ông Hùng làm thủ tục xin chuyển mục đích sang đất ở nông thôn và tách thành nhiều thửa nhỏ.

Cụ thể: Thửa đất số 417 được chuyển mục đích sang đất ở nông thôn có diện tích 4.165,9m2; tách thành 12 thửa gồm: Từ thửa số 477 đến 486 đều cùng diện tích 125m2, thửa số 487 là 1.503,6m2 và thửa 488 là 1.412,3m2. Còn lại 534,4m2 đất TCLN xen kẽ trong các thửa đất, nhưng diện tích này thuộc chỉ giới quy hoạch giao thông; tất cả các thửa trên được Sở TN&MT cấp sổ đỏ ngày 13/1/2021.

Về thửa đất số 110, diện tích 15.648m2 được tách thành 4 thửa, gồm: Thửa số 412, diện tích 8.408m2; thửa số 413: 5.375m2 ; thửa 414: 854m2 và thửa 415, diện tích 1.010m2 đất TCLN; được Sở TN&MT cấp sổ đỏ ngày 22/7/2020.

Ngày 27/10/2020, ông Hùng có đơn xin hiến trả đất cho UBND huyện Đak Đoa, với 1.864,1m2, gồm thửa đất số 414, 415, để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông công cộng.

Ngày 11/11/2020, UBND huyện Đak Đoa ban hành quyết định thu hồi diện tích trên với lý do “Do chủ sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để làm đường giao thông”.

Sau đó, ông Hùng xin chuyển mục đích thửa đất 413 sang đất ở nông thôn, được UBND huyện cho phép chuyển mục đích, với 4.967m2 đất ở và 408m2 đất vườn.

Ngày 27/1/2021, ông Hùng có đơn xin tiếp tục tách thửa đất số 413 thành 30 thửa đất ở, trong đó diện tích thửa ít nhất là 99,4m2, nhiều nhất là 683m2; còn lại 408m2 đất TCLN xen kẽ trong các thửa đất thuộc chỉ giới quy hoạch giao thông. Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) tỉnh thẩm định hồ sơ và Sở TN&MT Gia Lai cấp sổ đỏ ngày 24/2/2021.

Đáng nói là, thửa đất có cạnh tiếp giáp với thửa đất 414 là đất nông nghiệp do ông Hùng tự nguyện hiến trả, nhưng Sở TN&MT đã cho chỉnh lý trong sổ đỏ là tiếp giáp đường đi. Một số thửa đất trên không tiếp giáp với đường đi do Nhà nước quản lý, nhưng trích lục thửa đất trong sổ đỏ lại thể hiện giáp đường và cho tách thửa trái quy định của UBND tỉnh về diện tích, kích thước tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn Gia Lai (gồm các thửa số 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516 và 519).

Từ thửa đất số 144 có diện tích 27.582m2 đất TCLN đã được cấp sổ đỏ ngày 5/11/2014, đến ngày 16/3/2018, tách thành 2 thửa 329 và 330; rồi chuyển nhượng thửa số 330, diện tích 3.657m2 cho bà Nguyễn Thị Thu Uyên (trú tại phường Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai); thửa số 329 còn lại, diện tích 23.925m2 là đất TCLN.

Tiếp đó, ông Hùng làm đơn tiếp tục tách thửa đất số 329 thành 4 thửa, gồm: Thửa số 350, diện tích 3.640,9m2;  thửa số 351: 8.550,9m2 ; thửa số 352: 9.178m2; thửa số 353: 2.551m2; được Sở TN&MT cấp sổ đỏ ngày 3/12/2018.

Từ đây, thửa đất số 351 được tiếp tục tách thành 3 thửa gồm: Thửa số 357, diện tích 1.931,6m2;  thửa số 358: 4.058m2 và  thửa số 359: 2.561m2; được Sở TN&MT cấp sổ đỏ ngày 18/12/2018.

Thửa đất số 352 được tiếp tục tách thành 2 thửa gồm: Thửa số 360, diện tích 5.383m2 và thửa số 361: 3.795m2; được Sở TN&MT cấp sổ đỏ ngày 28/12/2018.

Lại nữa, thửa đất số 361 tiếp tục tách thành 2 thửa gồm: Thửa số 408, diện tích 1.493m2 và thửa 409: 2.301,6m2 đất TCLN; được Sở TN&MT cấp sổ đỏ ngày 22/7/2020.

Tiếp đó, ông Hùng làm đơn hợp thửa 8 thửa đất đã tách trước đó, gồm các thửa đất số 357, 353, 359, 360, 350, 408, 409, 416; hợp thành thửa đất số 426, tờ bản đồ 19, diện tích 25.408,6m2; được Sở TN&MT cấp sổ đỏ ngày 28/8/2020.

Ngày 27/10/2020, ông Hùng có đơn xin hiến trả đất cho UBND huyện Đak Đoa, diện tích 4.983,5m2 thuộc thửa đất số 426, để góp phần thực hiện quy hoạch của huyện là xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông công cộng.

Ngày 11/11/2020, UBND huyện ban hành quyết định thu hồi diện tích trên với lý do chủ sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để làm đường giao thông.

Đến ngày 16/11/2020, ông Hùng có đơn xin tách thửa đất 426 với diện tích còn lại sau khi trừ phần đất đã hiến là 20.425m2 đất TCLN; được tách thành 9 thửa (từ thửa số 429 đến 437), trong đó có 4 thửa đất không đủ diện tích tối thiểu được phép tách thửa; nhưng chỉ 3 ngày sau, VPĐKĐĐ - Chi nhánh huyện Đak Đoa tham mưu được VPĐKĐĐ tỉnh thẩm định, trình Sở TN&MT cho tách thửa và cấp sổ đỏ vào ngày 19/11/2020.

Từ các thửa đất vừa được tách ra từ thửa số 426 nêu trên, ông Hùng làm đơn tiếp tục tách thành các thửa nhỏ; cụ thể:

Thửa đất số 430, diện tích 963,6m2, chuyển mục đích sang đất ở nông thôn ngày 1/12/2020; được tiếp tục tách thành 9 thửa mới (gồm thửa số 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456 và 457). Các thửa đất trên không tiếp giáp với đường đi, nhưng trong sổ đỏ vẫn thể hiện giáp đường đi do Nhà nước quản lý; được Sở TN&MT cho tách thửa, cấp sổ đỏ ngày 13/1/2021.

Thửa đất số 431, diện tích 895m2 được chuyển mục đích sang đất ở nông thôn, được tiếp tục tách thành 9 thửa gồm: Từ thửa số 458 đến 466 có diện tích 95 - 100m2/thửa; VPĐKĐĐ - Chi nhánh Đak Đoa tham mưu được VPĐKĐĐ tỉnh thẩm định trình Sở TN&MT cấp sổ đỏ ngày 25/1/2021. Một số thửa đất trên cũng không hề tiếp giáp với đường đi, nhưng sơ đồ trong sổ đỏ lại thể hiện giáp đường.

Thửa đất số 432, diện tích 1.360,8m2 được chuyển mục đích sang đất ở nông thôn ngày 11/12/2020, diện tích 1.088m2; rồi tiếp tục tách thành 3 thửa gồm: Thửa số 443, diện tích 558m2 đất ở; thửa số 444: 272,7m2 đất TCLN và thửa số 445, diện tích 530m2 đất ở; đều được cấp sổ đỏ ngày 24/12/2020.

Tương tự, thửa đất số 433, diện tích 1.681,9m2 đất TCLN (tách thửa đồng thời chuyển mục đích sang đất ở nông thôn ngày 11/12/2020, diện tích 1.361,9m2); được tiếp tục tách thành 2 thửa đất ở và 1 thửa đất TCLN và được cấp sổ đỏ ngày 21/12/2020.

Thửa đất số 435 có diện tích 995,7m2 đất TCLN (chuyển mục đích sang đất ở nông thôn ngày 16/12/2020, diện tích 995,7m2); tiếp tục tách thành 10 thửa gồm: Từ thửa số 467 đến thửa số 476; được Sở TN&MT cấp sổ đỏ ngày 25/1/2021.

Đến đây, điều dễ hiểu được rút ra là, từ “chiêu trò” hiến đất làm đường giao thông của ông Hùng chủ yếu tập trung vào mục đích phục vụ tách thửa, phân lô, bán nền các lô đất còn lại về sau với giá cao.

Bài 2: Dựa vào đâu mà ông Hùng dễ dàng tách thửa, phân lô, bán nền?

Ngọc Phó