Kế hoạch có mục đích kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và việc chấp hành quy định về quản lý và việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (sau đây viết tắt là Chương trình) tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình.

Kịp thời chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hàng năm; phát huy những mặt tích cực; phát hiện những mặt còn yếu kém, hạn chế phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện và đề ra những giải pháp phù hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo Chương trình thực hiện đúng mục tiêu, đúng tiến độ, đạt chất lượng trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá phải bám sát mục tiêu, nội dung của các dự án, tiểu dự án của Chương trình; bảo đảm khách quan, phản ánh trung thực, đúng thực chất, đầy đủ kết quả đạt được; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được kiểm tra, giám sát; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý những tồn tại, hạn chế và các vấn đề khác phát hiện sau kiểm tra, giám sát.

Hoạt động kiểm tra giám sát, đánh giá phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động kiểm tra, giám sát khác thuộc phạm vi, quyền hạn của các cơ quan đã được pháp luật quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá được thực hiện thường xuyên theo định kỳ hoặc đột xuất đảm bảo thời gian, nội dung theo quy định.

Đối tượng theo kế hoạch là chủ trì chương trình, chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần, chủ đầu tư các dự án, hoạt động thuộc Chương trình; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, thời gian thực hiện định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với công tác đánh giá, đánh giá giữa kỳ, đánh giá kết thúc giai đoạn 5 năm, đánh giá tác động; đánh giá đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung, quy trình theo dõi Chương trình thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc.

Nội dung, quy trình kiểm tra thực hiện Chương trình thực hiện theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc.

Nội dung, quy trình đánh giá thực hiện Chương trình thực hiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc.

Nội dung, quy trình giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện Chương trình thực hiện theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc.

Hệ thống thông tin quản lý, báo cáo số liệu ứng dụng các giải pháp số hoá của Chương trình thực hiện theo quy định Điều 7, Thông tư số 01/2022/TT- UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long giao Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình. Tổng hợp chung kết quả giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, Ủy ban Dân tộc và các bộ, cơ quan Trung ương có liên quan theo quy định. Hướng dẫn UBND cấp huyện, xã và các cơ quan tham gia thực hiện Chương trình trên địa bàn tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá theo quy định.

Các sở, ban, ngành tỉnh (chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần thuộc Chương trình) hướng dẫn UBND cấp huyện, UBND cấp xã, chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần các huyện, chủ đầu tư triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá theo chức năng và phạm vi quản lý. Tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát, đánh giá thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần do sở, ban, ngành chủ trì quản lý, gửi báo cáo cho Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh.

UBND cấp huyện và UBND cấp xã xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc. Tổng hợp kết quả giám sát, đánh giá thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần gửi báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh (thông qua Ban Dân tộc) để tổng hợp báo cáo.

Chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, cập nhật số liệu và báo cáo các dự án, hoạt động cụ thể theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT- UBDT ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc và hướng dẫn chi tiết (nếu có) của cơ quan quản lý cấp trên theo chức năng và phạm vi quản lý và cấp nhập số liệu báo cáo theo hệ thống biểu mẫu tại kế hoạch này. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình (thông qua Ban Dân tộc tỉnh), để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc.


Lan Vy