Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính, TTHC, dịch vụ bưu chính công ích trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa, trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; phát huy tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan.

Phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC

 Đối với cán bộ, công chức, tuyên truyền về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; những kết quả CCHC nổi bật của Trung ương, của tỉnh giai đoạn 2011 - 2020 và năm 2021.

Tuyên truyền mục tiêu, nội dung trọng tâm Chương trình Tổng thể cải cách hành   chính   Nhà   nước   giai   đoạn   2021   -   2030   (Nghị   quyết    số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ), Chương trình CCHC tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 4831/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh); Kế hoạch CCHC năm 2022 của tỉnh (Quyết định số 4782/QĐ-UBND ngày 23/12/2021), Kế hoạch tuyên truyền CCHC tỉnh Khánh Hòa năm 2022 (Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh); Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2030 của Ban Dân tộc (Quyết định số 06/QĐ-BDT ngày 21/01/2022); Kế hoạch CCHC năm 2022 của Ban Dân tộc (Quyết định số 08/QĐ- BDT ngày 22/01/2022).

Tuyên truyền về tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; tình hình triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ), Nghị quyết số 16-NQ-TU ngày 19/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC và tình hình, kết quả triển khai thực hiện; quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC.

Thanh tra Ban Dân tộc được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp với Văn phòng Ban, Phòng Nghiệp vụ chuyên môn tổ chức thực hiện tuyên truyền các nội dung kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên Ban Dân tộc và đồng bào vùng DTTS và miền núi tỉnh Khánh Hoà trong năm 2022.

Xây dựng kế hoạch và thực hiện chế độ báo cáo kết quả tuyên truyền CCHC năm 2022 theo thời gian quy định về Sở Nội vụ.

Tham mưu lãnh đạo Ban Dân tộc phân công các phòng định kỳ hàng tháng gửi tin, bài về kết quả, hoạt động, việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, giới thiệu điển hình tiêu biểu thực hiện tốt công tác tham mưu CCHC tại cơ quan cho biên tập Cổng Thông tin điện tử CCHC tỉnh.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về hoạt động CCHC của tỉnh ở vùng đồng bào DTTS và miền núi trên Trang Thông tin điện tử của Ban Dân tộc, Cổng Thông tin điện tử CCHC tỉnh.

Tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Thông tin về cơ cấu UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế theo chủ trương, quy định của tỉnh; quá trình thành lập, giải thể, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp.

Thông tin về các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt, cán bộ, công chức tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, giải pháp tích cực góp phần đẩy mạnh công tác CCHC tại Ban Dân tộc.

Thông tin về kết quả, xếp hạng các chỉ số đánh giá đối với tỉnh: Chỉ số CCHC (PAR Index); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số chuyển đổi số (DTT), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index).

Thông tin, tuyên truyền Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVIII) về Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/1/2021 của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi gắn với Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 02/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo; Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi 

Đối với đồng bào vùng DTTS và miền núi, nội dung tuyên truyền là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong tiếp cận thông tin theo quy định pháp luật, trong mối quan hệ với các cơ quan hành chính ở địa phương; quyền và nghĩa vụ của đồng bào khi thực hiện TTHC.

Thông tin, tuyên truyền Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVIII) về Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/01/2021 của HĐND tỉnh ban hành kèm theo Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi gắn với Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 02/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 26/8/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo; Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 31/12/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các chương trình an sinh, phúc lợi, trật tự xã hội, môi trường của tỉnh.

Các nội dung thông tin liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy, sáp nhập, hợp nhất các tổ chức, đơn vị hành chính ở địa phương để đồng bào DTTS tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời và liên hệ công việc thuận lợi.

Các thông tin, thông báo khác liên quan đến giải quyết TTHC, dịch vụ công trực tuyến.

Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt của cán bộ, công chức và đồng bào DTTS tiêu biểu tại địa phương và tỉnh Khánh Hoà.

Các kênh, địa chỉ tiếp nhận; kết quả xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị, giải đáp vướng mắc thông qua các đường dây nóng.

Những nỗ lực, giải pháp của chính quyền địa phương về hỗ trợ cho đồng bào vùng DTTS và miền núi tỉnh nhằm góp phần ổn định đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.