Năm 2021, UBKT các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa UBKT với các đơn vị có liên quan; chương trình KT,GS toàn khóa, chương trình công tác năm 2021 của cấp ủy và cấp mình; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác KT,GS, thi hành kỷ luật đảm bảo phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện cụ thể của địa phương.

Cấp ủy, UBKT các cấp đã chủ động phát hiện, tiến hành kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc KT,GS việc giải quyết tố cáo, khiếu nại; xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm. Kết quả KT,GS và kỷ luật được công khai kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát huy tác dụng giáo dục, răn đe, phòng ngừa vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp.

Trong năm, cấp ủy các cấp kiểm tra 1.900 lượt tổ chức Đảng và 3.250 lượt đảng viên, trong đó có 1.907 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 527 tổ chức Đảng và 973 đảng viên, trong đó có 400 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; kết luận có 245 tổ chức đảng và 589 đảng viên vi phạm.

UBKT các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KT,GS đối với 1.960 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 1.735 tổ chức Đảng…

Xuân Thống