Ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 993/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam và ông Nguyễn Thế Mạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thay cho bà Nguyễn Thị Minh đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4/2020.

Sinh năm 1972, ông Nguyễn Thế Mạnh là Thạc sĩ Kinh tế được đào tạo tại Học viện Tài chính.

Từ năm 1995, nhận nhiệm vụ tại Thanh tra Bộ Tài chính, ông đã phấn đấu trưởng thành trên nhiều cương vị công tác và đến tháng 1/2011 được bổ nhiệm là Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính.

Năm 2016, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Trước đó, Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam có quyết định giao Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh phụ trách công việc thay Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đến khi có quyết định bổ nhiệm mới.

Trần Kiên