Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh: Nhiều sai sót trong thu - chi tài chính

Cập nhật: 16/07/2019 15:52

(Thanh tra)- Thanh tra toàn diện quá trình hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trà Vinh, Thanh tra tỉnh này đã chỉ ra nhiều sai sót trong thu, chi tài chính.

Sở Thông tin và Truyền thông Trà Vinh: Nhiều sai sót trong thu - chi tài chính
Sở TT&TT Trà Vinh có nhiều sai sót trong thu, chi tài chính. Ảnh: Internet

Quản lý tài chính lỏng lẻo

Trước ngày 1/10/2018, Sở TT&TT Trà Vinh có 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc là Trung tâm Quản lý Cổng thông tin điện tử (QLCTTĐT) tỉnh và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT). Sau đó, Trung tâm QLCTTĐT được sáp nhập vào Trung tâm CNTT&TT.

Thanh tra công tác kế toán của Sở TT&TT và 2 đơn vị sự nghiệp, đoàn thanh tra phát hiện tại Văn phòng Sở, hồ sơ, chứng từ kế toán chưa được lưu trữ theo thứ tự thời gian phát sinh, chưa phân nguồn rõ ràng; một số nghiệp vụ phát sinh trên chứng từ thanh toán chưa đầy đủ chữ ký của những người có liên quan.

Sổ sách kế toán tại Trung tâm CNTT&TT năm 2017 có thể hiện khoản nợ thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp từ trước năm 2014, nhưng đến nay vẫn chưa xử lý. Bên cạnh đó, khoản lãi tiền gửi tài khoản dùng để ký quỹ phát sinh từ trước năm 2014 cũng không được thể hiện trên sổ sách kế toán của trung tâm. 

Hàng năm, Trung tâm QLCTTĐT xác định nguồn kinh phí tiết kiệm, tiến hành phân phối, trích lập các loại quỹ (như quỹ phúc lợi, khen thưởng…) và quản lý sử dụng riêng theo từng nguồn kinh phí, mà không tổng hợp chung để so sánh với quỹ tiền lương trong năm. Trong khi đó, số tiền trích quỹ từ khoản tiết kiệm nguồn ngân sách lại chưa được tổng hợp vào báo cáo tài chính cuối năm. Số tiền từ quỹ trợ cấp khó khăn không được mở số theo dõi và đưa vào báo cáo tài chính.

 

Sai sót trong bổ nhiệm, thực hiện pháp luật về thanh tra

Năm2018, đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ đã tiến hành thanh tra quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; bổ nhiệm tiêu chuẩn ngạch công chức lãnh đạo quản lý… giai đoạn từ tháng 1/2016 - 3/2018. Qua thanh tra tại Sở TT&TT, đoàn thanh tra Bộ Nội vụ đã nêu những thiếu sót trong việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý tại Sở, như thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, sơ yếu lý lịch chưa đúng mẫu, không có giấy chứng nhận sức khỏe tại thời điểm bổ nhiệm…

Trước đó, Thanh tra Chính phủ cũng đã tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thời kỳ từ 2013 - 2017. Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót về các mặt công tác trên tại Sở TT&TT Trà Vinh.

Quá trình lập và thực hiện dự toán tại Sở TT&TT Trà Vinh cũng còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Trong thời gian dài từ 1/1/2016 - 4/1/2019, Văn phòng Sở lập dự toán chi tiền nước sinh hoạt, nhưng không thực hiện chi trả mà lại do Trung tâm QLCTTĐT chi trả.

 

Kiểm tra các nguồn thu tại Trung tâm CNTT&TT cho thấy, khoản chênh lệch thu, chi nguồn thu dịch vụ trong năm 2017, số tiền hơn 435 triệu đồng, trung tâm đã không đưa vào cân đối để chuyển nguồn, mà thực hiện trích 40% bổ sung nguồn cải cách lương, số còn lại trích lập các quỹ tại đơn vị.

Nhiều khoản chi không đúng quy định

Khoảng thời gian từ 1/1/2016 - 4/1/2019, tổng chi nguồn ngân sách Nhà nước tại Sở TT&TT là hơn 28,2 tỷ đồng. Trong đó, Văn phòng Sở chi chưa đảm bảo nguyên tắc tài chính kế toán số tiền hơn 155,6 triệu đồng. Một số khoản chi như thuê mượn, mua sắm, sửa chữa xuất hóa đơn sau ngày nghiệm thu bàn giao; chi làm thêm giờ mà không bảng chấm công…

Đoàn thanh tra cũng chỉ ra trong năm 2016, Văn phòng Sở đã sử dụng quỹ dự phòng ổn định thu nhập để chi tiền khen thưởng danh hiệu thi đua cuối năm, tiền hỗ trợ các ngày lễ… chưa đúng quy định.

Qua kiểm tra, cũng phát hiện nguồn thu được để lại từ xử phạt vi phạm hành chính còn tồn, nhưng Sở TT&TT chưa thực hiện nộp vào ngân sách Nhà nước.

Đối với nguồn thu từ bán hồ sơ mời thầu, Sở TT&TT cũng không thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT, không lập dự toán thu, chi và quyết toán nguồn bán hồ sơ mời thầu năm 2018...

Thiếu kiểm tra, giám sát các dự án đầu tư

Từ 1/1/2016 - 4/1/2019, Sở TT&TT đã thực hiện 5 dự án (DA) với tổng mức đầu tư hơn 72,7 tỷ đồng, trong đó 4 DA đã nghiệm thu và 1 DA đang thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các DA còn có hạn chế, thiếu sót.

Điển hình như DA đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống TT&TT cơ sở năm 2016, Sở TT&TT đã không lập nhiệm vụ khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, giám sát và nghiệm thu kết quả khảo sát; các cá nhân được phân công quản lý DA thiếu kiểm tra, không phát hiện các sai sót.

Đặc biệt, tại DA đầu tư mới, đầu tư nâng cấp đài truyền thanh cấp huyện, trạm truyền thanh cấp xã; bổ sung thiết bị tác nghiệp cho các đài, trạm truyền thanh, Sở TT&TT đã phân công Giám đốc Ban Quản lý DA có trình độ chuyên môn không phù hợp. Sở cũng như Ban Quản lý DA thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện DA.

Tại gói thầu của DA nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 1), Sở cũng thiếu kiểm tra, giám sát, không phát hiện đơn vị tư vấn áp dụng văn bản pháp luật có hiệu lực không phù hợp, dẫn đến tính sai định mức chi phí tư vấn, làm tăng giá trị đầu tư DA.

Với những thiếu sót, khuyết điểm nêu trên, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Giám đốc Sở TT&TT tổ chức họp rút kinh nghiệm trong tập thể Ban Giám đốc, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hải Hà

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica