Liên minh HTX Thái Nguyên: Chưa thực hiện đầy đủ một số nội dung về phòng, chống tham nhũng

Cập nhật: 29/05/2019 09:51

(Thanh tra)- Thanh tra tỉnh Thái Nguyên mới ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Không phát sinh đơn KN,TC

Kết luận chỉ ra, đơn vị thực hiện tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KN,TC và PCTN thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, họp giao ban, hội nghị của cơ quan nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị về công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC và PCTN.

Đặc biệt, trong thời kỳ thanh tra, không phát sinh đơn KN,TC liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Liên minh HTX tỉnh.

Năm 2016, 2017, Liên minh HTX tỉnh được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí phục vụ hoạt động (năm 2016: tổng số kinh phí là 8,8 tỷ đồng; năm 2017: 8,9 tỷ đồng). Đơn vị đã thực hiện công khai dự toán, phân bổ dự toán ngân sách cho đơn vị trực thuộc, công khai quyết toán ngân sách tại cuộc họp cơ quan và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, lập và gửi Sở Tài chính báo cáo công khai tài chính.

Tuy nhiên, vẫn còn có tồn tại như: năm 2016 sử dụng biểu mẫu kèm theo báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính chưa đúng quy định tại Thông tư số 21/2005/TT-BTC; năm 2017 còn có 1 quyết định công bố công khai dự toán ngân sách chậm thời gian theo quy định.

Mặt khác, triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế HTX, tổ hợp tác; tổ chức cho vay vốn ưu đãi đối với khách hàng là các HTX, tổ hợp tác, thành viên các HTX trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn được ngân sách Nhà nước tỉnh giao hàng năm, nguồn vốn phối hợp với Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thuộc Liên minh HTX Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo đúng đối tượng, không có nợ quá hạn, nợ xấu phát sinh.

Thu hồi nợ của 122 dự án

Công tác hỗ trợ kinh phí thành lập HTX, năm 2016, đơn vị tiếp nhận hồ sơ và thực hiện hỗ trợ cho 36 HTX thành lập mới số tiền là 144 triệu đồng; năm 2017, tiếp nhận 55 hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí thành lập mới, đến thời điểm thanh tra, đơn vị chưa được cấp kinh phí để thực hiện giải ngân.

Công tác hỗ trợ tín dụng, năm 2016, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tiếp nhận và hưóng dẫn, hoàn thiện hồ sơ giải ngân 70 dự án/phương án, thu hồi nợ 61 dự án/phương án, số tiền 20,94 tỷ đồng; năm 2017, Quỹ tiếp nhận và hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ giải ngân 84 dự án/phương án số tiền 26,6 tỷ đồng; thu hồi nợ 72 dự án/phương án.

Đối với việc xây dựng báo cáo công tác PCTN: đơn vị thực hiện chưa đầy đủ các báo cáo công tác PCTN theo quy định (báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh).

Trong năm 2016, 2017, đơn vị đã triển khai việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và thực hiện công khai bản kê khai theo các quy định.

Tuy nhiên, kết luận chỉ ra, đơn vị công khai dự toán chậm thời gian, báo cáo công tác công khai chưa đúng biếu mẫu và thực hiện công khai quyết toán chưa đúng theo quy định; việc lập và phê duyệt danh sách đối tượng kê khai có trường hợp không đúng đối tượng theo quy định tại Thông tư số 08/2013/TT- TTCP của Thanh tra Chính phủ. Năm 2016 thừa 2 cán bộ hợp đồng và 2 Phó chủ tịch Liên minh HTX kiêm nhiệm; năm 2017 thừa 4 cán bộ hợp đồng và 2 Phó chủ tịch Liên minh HTX kiêm nhiệm.

Một số bản kê khai chưa đầy đủ nội dung về thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số giấy chứng nhận, ngày tháng cấp, nơi cấp), nhà ở, đất ở, thu nhập của vợ hoặc chồng...

Việc thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập còn có một số bản kê khai chưa đầy đủ nội dung; phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai thừa đối tượng theo quy định.

Ngoài ra, việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo công tác PCTN, qua kiểm tra cho thấy, đơn vị thực hiện chưa đầy đủ chế độ báo cáo công tác PCTN theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KN,TC và PCTN.

Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về nội dung các văn bản pháp luật hiện hành về công tác PCTN; đôn đốc, nhắc nhở cán bộ chuyên môn cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị nhất là các văn bản liên quan đến công tác công khai, minh bạch tài chính, ngân sách, quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước.

Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng báo cáo công tác PCTN theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP; thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định về thời điểm và biểu mẫu công khai trong công tác công khai, minh bạch tài chính, ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thái Hải

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica