Hải Phòng:

Thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW phải nghiêm túc, đúng qui định

Cập nhật: 20/03/2018 16:48

(Thanh tra) - Đó là ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành, tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, diễn ra ngày 19/3.

Thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW phải nghiêm túc, đúng qui định
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành phát biểu tại cuộc họp

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành nhấn mạnh: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” nhằm: Đánh giá các kết quả đạt được, các nhiệm vụ chưa hoàn thành; các khó khăn, thách thức; hạn chế, yếu kém cùng các nguyên nhân khi thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố được Bộ Chính trị giao tại Nghị quyết 32-NQ/TW và Kết luận 72-KL/TW; khái quát những bài học kinh nghiệm sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 32-NQ/TW và những dự báo về tình hình quốc tế, trong nước có ảnh hưởng, tác động đến thực hiện nhiệm vụ phát triển thành phố.

Xây dựng được quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Qua nghe ý kiến của các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành chỉ đạo, việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW phải bảo đảm nghiêm túc, đúng quii định, hiệu quả, thiết thực và phải được tiến hành đồng bộ ở các cấp, ngành; toàn diện trên các lĩnh vực; bám sát nội dung của Nghị quyết số 32-NQ/TW và Kết luận số 72-KL/TW.

Các sản phẩm của việc tổng kết bảo đảm có tính khái quát cao, có định lượng, so sánh, đối chiếu cụ thể; bảo đảm đồng bộ, thống nhất với định hướng phát triển của vùng; đồng thời phải có tính đột phá, đổi mới mạnh mẽ.

Dự thảo Đề cương Báo cáo gồm 4 phần gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Nghị quyết số 32-NQ/TW; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW; Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề xuất, kiến nghị với Trung ương.

Qua thảo luận, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành thống nhất với các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và khẳng định, việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” có ý nghĩa quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018; trên cơ sở tổng kết sẽ thống nhất trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương ban hành Nghị quyết mới về xây dựng thành phố Hải Phòng trong giai đoạn mới hiện nay phù hợp với yêu cầu.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy cần đánh giá thực trạng, so sánh số liệu các kết quả đạt được trong 15 năm qua, đề cương cần đưa rõ cụ thể khung thời gian để so sánh, từ đó đưa ra những kết quả tốt, đạt được trong 15 năm qua ở tất cả các lĩnh vực như: Quy mô kinh tế, hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, cảng biển, sản lượng hàng hóa qua cảng, thu ngân sách; cần chỉ ra những vấn đề chưa làm được mà Nghị quyết 32 đã đặt ra, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 32.

Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, Bí thư Thành ủy đề nghị phải phân tích dự báo tình hình trong 30 năm tới, Hải Phòng có những thuận lợi, khó khăn, đưa ra quan điểm phát triển trong giai đoạn tới; theo hướng khẳng định Hải Phòng phát triển kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của vùng; đầu tư cho Hải Phòng không chỉ cho Hải Phòng mà cho cả miền Bắc; Hải Phòng là trung tâm hội nhập, giao lưu thế giới, do vậy, Hải Phòng hội nhập thì cả miền Bắc hội nhập mạnh mẽ.

Kim Thành

 

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica