Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ

Cập nhật: 26/06/2019 17:17

(Thanh tra) – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII nêu rõ, trong gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (2011) và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Thanh tra Chính phủ đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ
Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện chương trình công tác chuẩn bị xây dựng các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 26/6, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, ý kiến của các đại biểu tham dự, ông Trần Cẩm Tú nêu rõ, trong gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (2011) và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Thanh tra Chính phủ đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. 

Thanh tra Chính phủ đã thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng quán triệt, cụ thể hoá Cương lĩnh, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước vào các lĩnh vực công tác của ngành; chú trọng lãnh đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. 

Đã xây dựng và triển khai thực hiện có kết quả và hiệu quả nhiều nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Hoạt động thanh tra chuyên ngành và thanh tra hành chính được tăng cường và đạt được nhiều kết quả tích cực; chất lượng công tác thanh tra được nâng lên. Qua thanh tra, ngành Thanh tra đã kiến nghị xử lý nhiều vi phạm pháp luật, chấn chỉnh và khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, ban hành và thực thi pháp luật và các chính sách. 

Toàn cảnh buổi làm việc

Công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo đẩy mạnh hơn, có hiệu quả hơn. 

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng hơn và có những chuyển biến rõ nét. 

Ngành Thanh tra cũng đã có bước chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh.

Công tác xây dựng ngành, xây dựng nội bộ được chú trọng hơn và có những chuyển biến tích cực, nêu cao hơn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; bước đầu lãnh đạo triển khai các nghị quyết Trung ương khoá XII về đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ của Thanh tra theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Bênh cạnh những chuyển biến tích cực, theo ông Trần Cẩm Tú, Thanh tra Chính phủ vẫn còn những hạn chế, yếu kém, bất cập trong lãnh đạo thực hiện chuyên môn cũng như xây dựng ngành. 

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương cũng gợi mở những vấn đề Thanh tra Chính phủ cần tập trung đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, xây dựng ngành phát triển đáp ứng với yêu của đất nước trong giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Đồng thời, ghi nhận những kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

H.Giang

cheap breitling replica best watches replica Breitling watches replica