Theo báo cáo, trong giai đoạn 2013 - 2022, các cơ quan, sở ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã thực hiện 6 đợt thanh tra tại 74 đơn vị; 89 đợt kiểm tra tại 201 đơn vị về việc thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 và các văn bản hướng dẫn.

Qua thanh tra, đã xử lý vi phạm đối với 2 trường hợp với hình thức cảnh cáo.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đắk Nông, hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thi hành và thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn giai đoạn 2013 - 2022 triển khai còn hạn chế (số đợt, số cơ sở được thanh tra, kiểm tra và số sở, ban, ngành, đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra còn ít).

Không có kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Khó khăn, tồn tại về công tác thanh tra, kiểm tra việc thi hành và thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đó là việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt chưa được tiến hành thường xuyên.

Bên cạnh đó, chế tài xử phạt về hành vi hút thuốc lá nơi công cộng, nơi quy định cấm hút thuốc lá còn chưa thực hiện nghiêm. Thuốc lá vẫn được bán rộng rãi, công khai nên làm giảm hiệu quả của công tác tuyên truyền thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trần Thọ