Người đứng đầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân công là cơ sở thực hành căn cứ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực của đơn vị để triển khai tổ chức việc thực hành, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan có thẩm quyển về việc triển khai tổ chức thực hành cho người có nhu cầu xác nhận quá trình thực hành theo đúng quy định của Luật Khám chữa bệnh, Thông tư 41/2011/TT- BYT, Thông tư 41/2015/TT- BYT của Bộ Y tế và các văn bản có liên quan.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân công là cơ sở thực hành sau khi ban hành quyết định tiếp nhận người thực hành và phân công người hướng dẫn thực hành, có trách nhiệm gửi danh sách người đăng ký thực hành tại đơn vị mình về Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân của Sở Y tế Hà Nội.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, các chuyên khoa mà bệnh viện có; các chuyên khoa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có, chính là chuyên khoa mà cơ sở được hướng dẫn thực hành. Bệnh viện sẽ là nơi thực hành và xác nhận quá trình thực hành cho bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh viên; nhà hộ sinh là nơi thực hành và xác nhận quá trình thực hành cho điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh viên; các cơ sở khám chữa bệnh khác là nơi thực hành và xác nhận quá trình thực hành cho điều dưỡng và kỹ thuật viên. Sở Y tế lưu ý, bệnh viện là nơi thực hành của hộ sinh viên phải có khoa phụ sản.

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu người có nhu cầu xác nhận quá trình thực hành phải đăng ký thực hành chuyên ngành phù hợp với văn bằng chuyên môn được đào tạo. Người đứng đầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân công là cơ sở thực hành căn cứ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực của đơn vị để triển khai tổ chức việc thực hành, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan có thẩm quyền về việc triển khai tổ chức thực hành cho người có nhu cầu xác nhận quá trình thực hành theo đúng quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh, các thông tư, văn bản liên quan.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân công là cơ sở thực hành sau khi tiếp nhận người thực hành phải gửi danh sách người đăng ký thực hành tại đơn vị về Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân của Sở Y tế Hà Nội.

Về vấn đề này, theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, TS Nguyễn Khắc Hiền, mặc dù đã có quyết định mới để thay thế Quyết định 421/QĐ-SYT đã được Sở Y tế ban hành trước đó, song với những người có nhu cầu xác nhận quá trình thực hành đã ký hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh với cơ sở thực hành chưa theo sự phân công tại quyết định này trước ngày quyết định này có hiệu lực thì vẫn được tiếp tục thực hành cho đến hết thời hạn hợp đồng đã ký.

Thương Lê