Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung Ương MTTQ Việt Nam đã phát biểu khai mạc Đại hội: Đây là một sự kiện quan trọng nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động giai đoạn 2015-2020, tôn vinh, biểu dương những điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc, đồng thời tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Xác định phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và trách nhiệm vận động thực hiện của MTTQ Việt Nam, trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, chủ động và có nhiều sáng kiến tổ chức các phong trào thi đua yêu nước nối tiếp nhau, đa dạng và phong phú.

Nhờ đó, đã tạo ra môi trường thi đua rộng khắp, vận động đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, Mặt trận đã luôn coi trọng tính thiết thực và hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước vừa nhằm vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đề ra, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tập hợp các tầng lớp Nhân dân, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ Việt Nam đã vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động như: phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; vận động Nhân dân tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trước bối cảnh, nhiệm vụ chính trị đặt ra và những yêu cầu đột xuất, Mặt trận đã phối hợp với Nhà nước chủ động ra lời kêu gọi toàn dân tham gia các cuộc vận động lớn vào từng thời điểm cụ thể như: Toàn dân ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lũ; Toàn dân hiến máu tình nguyện; Toàn dân tham gia ủng hộ khắc phục hậu quả do hạn hán, xâm nhập mặn; Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19… và được các giai tầng xã hội, các tôn giáo, đồng bào các dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài đồng tình hưởng ứng, tạo thành phong trào rộng lớn và có hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, trước tác động ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đã chủ động, tích cực cùng các cấp, ngành thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch và hỗ trợ nhân dân đồng bộ ở 3 lĩnh vực: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống dịch; phát động, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ công tác phòng, chống dịch; giám sát phòng, chống dịch Covid-19 và giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch.

Mặt trận đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước khi cả dân tộc phải đối diện với những khó khăn, thách thức.

Từ khi phát động đến nay, hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương đã tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá trên 2.105 tỷ đồng, trong đó, Mặt trận Trung ương tiếp nhận hơn 964 tỷ đồng, Mặt trận các tỉnh, thành phố tiếp nhận hơn 1.140 tỷ đồng. Thực hiện Kết luận số 77 ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 84 ngày 29/5/2020 của Chính phủ, MTTQ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết vận động toàn dân tích cực khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Giai đoạn 2015-2020, công tác biểu dương, khen thưởng của MTTQ Việt Nam đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, thực hiện tốt công tác khen thưởng định kỳ, tăng cường biểu dương, khen thưởng chuyên đề như: Ủy hộ quỹ “Vì người nghèo”, công tác an sinh, xã hội; công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; biểu dương khen thưởng đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia các phong trào thi đua yêu nước… Chú trọng khen thưởng đối với cơ sở, các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo; các vị Ủy viên Ủy ban, Hội đồng tư vấn có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Từ các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu được Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành khen thưởng.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác của đội ngũ cán bộ Mặt trận, tại Đại hội Thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam hôm nay, Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng thưởng 41 Bằng khen, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã quyết định tặng thưởng 136 Bằng khen cho các điển hình tiên tiến tiêu biểu.

Phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 tiếp tục bằng các phong trào thi đua tiếp tục phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phong trào thi đua thực sự phát triển sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, trở thành động lực cách mạng to lớn của toàn dân tộc, hướng phong trào thi đua nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đất nước. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, tăng cường phát hiện, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng; định kỳ tổ chức gặp mặt biểu dương đội ngũ cán bộ Mặt trận. Có biện pháp tích cực khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong giai đoạn vừa qua.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ mới và về vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước đạt chất lượng và hiệu quả cao, gắn với việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp lực lượng, xây dựng tổ chức, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung của các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động để tạo sức lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân.

Tiếp tục đổi mới phương thức triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với đảm bảo an sinh xã hội; phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” theo hướng hiệu quả, thiết thực gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của Nhà nước, chăm lo cuộc sống cho các gia đình chính sách; phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Vận động nhân dân hưởng ứng các việc làm từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, trợ giúp nhân dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh…

Đa dạng hóa các hình thức thi đua, tăng tính chủ động, sáng tạo của địa phương, đơn vị. Xác định các nội dung thi đua phù hợp và phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống MTTQ Việt Nam; các phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, từng cơ quan, đơn vị cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động các cụm thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tế, tăng cường giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng giữa các đơn vị trong cụm thi đua. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác thi đua, khen thưởng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở trong phong trào thi đua. Coi đó là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua. Tập trung phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình ở các vùng miền, lĩnh vực. Chú trọng biểu dương những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc phát hiện, xây dựng, giới thiệu điển hình và đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các mô hình mới, cách làm hay.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm khen thưởng có tính nêu gương, thực sự phải là động lực to lớn và là biện pháp quan trọng xây dựng con người mới, tăng cường khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận phát động, có nhiều đóng góp đối với cộng đồng, sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc... Tiếp tục cải tiến cách chấm điểm, đánh giá thi đua, công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, thực chất.

Tiếp tục kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, phát huy vai trò, trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng. Chăm lo củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, nghiệp vụ chuyên sâu. Hoàn thiện, hiện đại hóa công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 90 năm qua, Đại hội thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam kêu gọi Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua do MTTQ Việt Nam phát động, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.