Liên quan đến trách nhiệm thực hiện sau thanh tra đối với Kết luận số 24/KL-TTr, trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, Chủ tịch UBND TP Hoà Bình Bùi Quang Điệp cho biết: “Thời gian qua, UBND TP đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các phòng, ban, đơn vị thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; việc Thanh tra tỉnh Hoà Bình chỉ ra một số khuyết điểm, tồn tại càng giúp UBND TP kịp thời chấn chỉnh các đơn vị thực hiện tốt hơn chức năng quản lý Nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vì vậy, ngay sau khi Thanh tra tỉnh Hoà Bình tổ chức công bố kết luận thanh tra, UBND TP đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra; chủ động thực hiện các kiến nghị thanh tra; đồng thời cho niêm yết công khai kết luận tại trụ sở theo quy định”.

Cụ thể: Thực hiện kiến nghị xử lý về kinh tế đối với 50 công trình đầu tư xây dựng được thanh tra, UBND TP đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nộp đầy đủ số tiền sai phạm ngay trong quá trình thanh tra.  

UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện điều chỉnh giảm giá trị hợp đồng hoặc giảm trừ giá trị công trình khi nghiệm thu thanh toán theo kiến nghị thanh tra. Sau khi nghiệm thu hoàn thành khối lượng bàn giao các công trình, các đơn vị làm chủ đầu tư sẽ thực hiện giảm trừ thanh toán, loại khỏi giá trị khi nghiệm thu trong quá trình thanh toán thực hiện hợp đồng.

Đối với 2 công trình do Phòng Quản lý đô thị làm chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn của đơn vị thực hiện kiêm nhiệm việc quản lý dự án dẫn đến việc chênh lệch chi phí quản lý dự án. UBND TP yêu cầu Phòng Quản lý đô thị thực hiện giảm trừ, không nghiệm thu, thanh toán chi phí ban quản lý dự án theo kiến nghị.

Đồng thời, UBND TP chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc các đơn vị thực hiện công trình hoàn thành các công trình theo đúng thiết kế, đảm bảo tiến độ, chất lượng, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, thanh quyết toán theo đúng quy định.

Về công tác quản lý Nhà nước, Chủ tịch UBND TP đã yêu cầu Phòng Tài chính Kế hoạch thực hiện tốt chức năng tham mưu công tác quản lý tài chính, ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách; tăng cường hướng dẫn chuyên môn cho các đơn vị dự toán, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của các đơn vị; thường xuyên tập huấn, triển khai kịp thời các chế độ, chính sách tài chính mới và công tác nghiệp vụ cho kế toán tại các đơn vị dự toán thuộc ngân sách TP. 

Thời gian tới, UBND TP tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn; tăng cường kiểm tra và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân được cơ cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản nhưng hoạt động kém hiệu quả, chậm tiến độ dự án, khai thác không đúng theo ranh giới tọa độ, diện tích, độ sâu, thiết kế khai thác đã được cấp phép, không đảm bảo an toàn, gây ô nhiễm môi trưởng. 

Tăng cường công tác quản lý việc san hạ, cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân; kiểm tra việc chấp hành theo quy định của pháp luật đối với những khu vực, diện tích đã được chấp thuận cho san gạt, hạ cải tạo mặt bằng trên địa bàn để xử lý theo quy định. 

Chánh Thanh tra TP Hoà Bình Trần Thanh Tùng cho biết, Chủ tịch UBND TP rất quan tâm đến việc thực hiện kết luận thanh tra nên đã giao cho Thanh tra TP nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc và tổng hợp việc thực hiện của các phòng, ban, đơn vị để thường xuyên báo cáo. Đến nay, cơ bản các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện các kiến nghị thanh tra; đối với các vi phạm về đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư cũng chuẩn bị hoàn tất việc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân để báo cáo Thanh tra tỉnh theo quy định.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Hoà Bình thực hiện thanh tra về công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật của UBND TP Hòa Bình; thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP Hoà Bình trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn năm 2020 - 2021; thanh tra trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp để xảy ra hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, nhất là đối với hoạt động khai thác cát, đá, sỏi giai đoạn năm 2020-2021. 

Tại Kết luận số 24/KL-TTr, ngày 24/8/2022, bên cạnh nhiều mặt tích cực Thanh tra tỉnh Hoà Bình cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế và kiến nghị Chủ tịch UBND TP Hoà Bình chỉ đạo thực hiện.

Trần Kiên