Ngày 11/6, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành 2 quyết định thu hồi số tiền hơn 6,3 tỷ đồng tại Sở Nội vụ để nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Theo đó, thu hồi số tiền hơn 5,3 tỷ đồng của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ. Giám đốc Sở có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc Ban Tôn giáo nộp số tiền trên theo quy định.

Quyết định thứ 2, thu hồi số tiền 963 triệu đồng của Sở Nội vụ. Trong đó, 101 triệu đồng chi sai trong công tác chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công chức, viên chức. Thu hồi 863 triệu đồng chi sai trong Gói thầu “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”.

Trước đó, Báo Thanh tra có bài viết “Thất thoát 10,8 tỷ đồng tại Sở Nội vụ Gia Lai”, phản ánh cơ quan này để xảy ra sai phạm ngân sách Nhà nước.

Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr, tháng 3/2024 “việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai”, do Thanh tra tỉnh ban hành phát hiện Sở Nội vụ gây thất thoát ngân sách 10,8 tỷ đồng.

Theo đó, Ban Tôn giáo dùng kinh phí cấp cho công tác tôn giáo để tự đặt ra các khoản chi không theo quy định nào của Nhà nước, gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 8,3 tỷ đồng. Sai phạm diễn ra từ năm 2015-2023.

Tại Văn phòng Sở Nội vụ, lãnh đạo và kế toán quyết toán sai kinh phí, tính 2 lần hệ số phụ cấp tại Gói thầu “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa chính hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”, tổng số tiền gây thất thoát tại dự án này hơn 960 triệu đồng. Ngoài ra, hơn 1,4 tỷ đồng chi sai cho công tác tôn giáo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra tỉnh không thu hồi.

Nam Phong