Thực hiện Kết luận thanh tra số 929 ngày 12/6/2020, của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng đồng thời là chủ đầu tư của gói thầu 09, Khu KTX sinh viên tập trung tại TP Đà Lạt phải thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ số tiền hơn 13,4 tỷ đồng.

Ngày 28/8/2020, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã làm việc với Tổng Công ty Xây dựng số 1 - 4 CTCP (CC1) là đơn vị thi công gói thầu trên để thông báo về việc thu hồi trên 13,4 tỷ đồng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Từ đó tới nay, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã có nhiều văn bản yêu cầu Tổng Công ty Xây dựng số 1 thực hiện nộp số tiền thu hồi trên 13,4 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ.

Tuy nhiên, Tổng Công ty Xây dựng số 1 cho rằng, việc xử lý này không thuộc trách nhiệm của nhà thầu, vì đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Xây dựng tại thời điểm triển khai DA và các điều khoản trong hợp đồng.

Mặt khác, công trình đã được thanh quyết toán và UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư DA nên phía nhà thầu cũng lập hồ sơ thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng và thanh toán cho các đơn vị cung cấp vật tư, thiết bị, cũng như thanh toán chi phí nhân công cho các đơn vị thực hiện thi công trực tiếp.

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng đã có kiến nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thanh tra Chính phủ để có biện pháp xử lý đối với Tổng Công ty Xây dựng số 1 theo quy định.

Liên quan đến sai phạm tại gói thầu 09, Khu KTX sinh viên tập trung TP Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng với hình thức khiển trách, cùng 3 trường hợp khác có liên quan “nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm”.

 

CTV Thanh Chương