Thu nộp tiền sử dụng đất, thuê đất đạt 39,86%

Tại Báo cáo số 757/BC-UBND ngày 31/8/2023, UBND tỉnh An Giang cho biết, đến nay, đã thu hồi tất cả các giấy phép khai thác cát cấp mới sau ngày 1/7/2011 đang còn hiệu lực hoạt động, các giấy phép được cấp từ trước ngày 1/7/2011 nhưng được gia hạn sau ngày 1/7/2011 còn hiệu lực hoạt động theo Kết luận số 1522/KL-TTCP ngày 6/7/2023 của Thanh tra Chính phủ.

Về việc thu hồi, xử lý về kinh tế, UBND tỉnh đã chỉ đạo, phân công cho các sở, ban, ngành chủ trì triển khai thực hiện theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Đến nay, đã thực hiện được một phần. Cụ thể, trong tổng số nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất gần 120 tỷ đồng/14 doanh nghiệp, đã có 3 doanh nghiệp nộp hết nợ với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Số còn lại phải tiếp tục thu là 11 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 115,5 tỷ đồng.

Liên quan đến kiến nghị rà soát, xác định lại số tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các tổ chức kinh tế, Sở Tài chính đã rà soát hồ sơ, số liệu để xác định lại số tiền được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp của các tổ chức kinh tế giai đoạn 2015-2020, để chuyển cục thuế.

Đến ngày 18/8/2023, đã thu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất với số tiền hơn 50,8 tỷ đồng, đạt 39,86%. Số tiền còn lại phải tiếp tục thu nộp là hơn 76,8 tỷ đồng, trong đó có 53 doanh nghiệp đồng ý, cam kết nộp với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng.

Đối với kiến nghị rà soát, xác định rõ diện tích đất chuyên trồng lúa được chuyển mục đích sử dụng tại các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để tính thu tiền bảo vệ và phát triển đất chuyên trồng lúa, trong đó có 20 dự án đã có thông báo nộp tiền của cấp thẩm quyền với số tiền phải thu nộp là hơn 5 tỷ đồng, trong đó số tiền còn lại phải thu là hơn 4,7 tỷ đồng. Đến nay, tỉnh đã xử lý thu hơn 1,6 tỷ đồng. Số còn lại phải tiếp tục thực hiện là hơn 3,1 tỷ đồng.

Nội dung kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1,2 tỷ đồng và giảm trừ khi quyết toán dự án với số tiền gần 7,4 tỷ đồng do vi phạm về đầu tư xây dựng cơ bản, Sở Tài chính đang đôn đốc các chủ đầu tư thu hồi nộp ngân sách và phối hợp với các huyện, thị, thành phố rà soát giảm trừ khi quyết toán dự án do vi phạm về giảm trừ khi quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản.

Ngoài ra, Sở Tài chính đang đôn đốc các chủ đầu tư phối hợp với Kho bạc Nhà nước khẩn trương thu hồi giá trị đã thanh toán vượt quyết toán, tất toán dự án theo đúng quy định, số tiền hơn 5,2 tỷ đồng theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ…

Rà soát các tập thể, cá nhân có liên quan

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh An Giang tổ chức kiểm điểm trách nhiệm UBND tỉnh, chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các địa phương, tổ chức, đơn vị liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra những hạn chế, vi phạm. Qua đó, xem xét, quyết định hình thức xử lý theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế đối với tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời xác định biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

UBND tỉnh An Giang đã giao Sở Nội vụ tham mưu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, vi phạm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn.

Sở Nội vụ đã tiến hành rà soát tại 4 phụ lục, xác định có 43 cơ quan được Thanh tra Chính phủ chỉ rõ trong Kết luận số 1522/KL-TTCP (gồm 20 đơn vị cấp tỉnh, 23 đơn vị cấp huyện) và người đứng đầu của 43 đơn vị (chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp tỉnh, huyện phụ trách lĩnh vực, chủ tịch hội đồng thẩm định giá đất, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh, giám đốc sở và tương đương, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Thành, trưởng phòng tài nguyên và môi trường 11 huyện, thị xã, thành phố) và các cá nhân có liên quan, thời kỳ 2015-2020.

Trên cơ sở rà soát, Sở Nội vụ đã có các văn bản đề nghị từng cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo thống kê tập thể, cá nhân liên quan đến hạn chế, vi phạm thời kỳ 2015-2020 theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Ngày 15/8/2023, Sở Nội vụ có công văn gửi Văn phòng UBND tỉnh xác định danh sách Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tiếp công dân tỉnh và các cá nhân có liên quan hạn chế, vi phạm thời kỳ 2015-2020 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, vi phạm trong tổ chức thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cấp giấy phép khai thác cát đúng theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế.

Cảnh Nhật