Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Phạm Văn Hậu mới đây đã có văn bản v/v khẩn trương tổ chức thực hiện khắc phục Kết luận thanh tra số 44/KL-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh gửi Sở Nội vụ; UBND các huyện: Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Bắc, Thuận Nam và thành phố Phan Rang - Tháp Chàm nêu rõ: UBND tỉnh tiếp nhận, xem xét Công văn số 2891/SNV-TTr ngày 13/10/2020 của Sở Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Công văn số 3339/VPUB-TCDNC ngày 07/9/2020 của Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh, việc xử lý vi phạm của 03 hộ (Nguyễn Văn Quề, Trần Ngọc Sanh thuộc xã Bắc Phong; Nguyễn Thị Nhung thuộc xã Công Hải) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc. Căn cứ quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận giao Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc xem xét, xử lý các trường hợp vi phạm nêu trên theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về kết quả xử lý của mình.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam khẩn trương thực hiện nhiệm vụ theo nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại mục 1 Công văn số 3339/VPUB-TCDNC ngày 07/9/2020; đồng thời, xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu trong việc không chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính (chưa báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh giao theo thời gian quy định) kèm theo kết quả đánh giá, xếp loại của tập thể, cá nhân có liên quan; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

Chủ tịch UNBD tỉnh giao UBND thành phố Phan Rang - Tháp Chàm khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nay đã hết thời hiệu thi hành bằng hình thức phạt tiền, vẫn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, đồng thời kiểm tra làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc thiếu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thi hành kịp thời các quyết định xử phạt vi phạm hành chính để hết thời hiệu thi hành, không tham mưu tiến hành các thủ tục xử lý tiếp theo quy định pháp luật (cưỡng chế thi hành) trong trường hợp người vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt; báo cáo kết quả về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các mục nêu trên; tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý tiếp theo quy định pháp luật, trong tháng 11/2020.

 

CTV Thanh Hà