Đoàn thanh tra huyện Quảng Trạch đã tiến hành thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về TCD, giải quyết KN,TC và PCTN tại UBND xã Quảng Phú từ ngày 23/4/2024 đến 9/5/2024 (theo Quyết định số 26/QĐ-TTr ngày 8/4/2024 của Chánh Thanh tra huyện Quảng Trạch).

Về công tác TCD: UBND xã Quảng Phú bố trí 1 phòng họp để TCD; đã ban hành nội quy và lịch TCD, theo đó Chủ tịch UBND xã và công chức có liên quan TCD 1 ngày trong tuần theo đúng quy định tại điểm khoản 2, Điều 15, Luật TCD năm 2013; phân công cán bộ, công chức TCD thường xuyên và đột xuất khi có công dân đến trụ sở đảm bảo theo quy định tại khoản 3, Điều 18, Luật TCD năm 2013.

Về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư: Việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn được quan tâm thực hiện. Đối với đơn thư thuộc thẩm quyền đã được Chủ tịch UBND xã chỉ đạo các bộ phận liên quan tham mưu giải quyết, trả lời cho công dân cơ bản theo quy định góp phần giữ vững ổn định tình hình trên địa bàn xã.

Về công tác PCTN: Được quan tâm tổ chức thực hiện, đặc biệt là các biện pháp phòng ngừa như: Công khai minh bạch tổ chức và hoạt động; xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; kê khai tài sản thu nhập...

Bên cạnh đó, Kết luận thanh tra số 62 cũng chỉ ra một số khuyết điểm cần sớm khắc phục. Về công tác TCD: Không thực hiện niêm yết công khai nội quy TCD tại phòng tiếp để công dân biết và chấp hành nghiêm túc nội quy theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật TCD năm 2013; không niêm yết công khai thông tin về TCD (nơi TCD; thời gian TCD thường xuyên theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật TCD năm 2013); kết thúc việc TCD nhưng không ban hành thông báo kết luận theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ; chưa bố trí kinh phí để thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ TCD, xử lý đơn KN,TC kiến nghị, phản ánh tại UBND xã theo Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình.

Trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư: Có nội dung chưa đầy đủ, chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ.

Về công tác PCTN: Công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN chưa đa dạng về hình thức và phong phú về nội dung; chưa lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai; toàn bộ các bản kê khai trong năm 2022, 2023 của các đối tượng đã kê khai không đề ngày, tháng, năm nhận và không có chữ ký của người nhận bản kê khai.

Trước những tồn tại trên, Thanh tra huyện kiến nghị Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch yêu cầu Chủ tịch UBND xã Quảng Phú và cán bộ, công chức được phân công tham mưu thực hiện công tác TCD, giải quyết KN,TC, kiến nghị phản ánh và PCTN phát huy ưu điểm và những kết quả đạt được; rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục đối với các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra.

Đặc biệt tập trung vào những nội dung về: Nâng cao chất lượng, đa dạng về hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TCD, giải quyết KN,TC và PCTN trên địa bàn xã; bố trí địa điểm thuận lợi và các điều kiện cần thiết khác cho việc TCD tại phòng TCD; niêm yết công khai nội quy TCD để công dân biết và chấp hành. Ban hành và niêm yết công khai thông tin về TCD (nơi TCD; thời gian TCD thường xuyên theo quy định). Tiếp tục duy trì tốt công tác TCD định kỳ của Chủ tịch UBND xã. Thực hiện, theo dõi, quản lý việc TCD theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ. Thực hiện xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 1/10/2021 của Thanh tra Chính phủ; tăng cường các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hiện công khai minh bạch hoạt động của cơ quan theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện kê khai tài sản thu nhập, công khai bản kê khai và quản lý, theo dõi bản kê khai theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Bố trí kinh phí để thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ TCD, xử lý đơn KN,TC, kiến nghị, phản ánh tại UBND xã theo quy định.

Thanh tra huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Quảng Phú tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận 62, báo cáo kết quả trước ngày 30/6/2024.

Lê Hữu Chính