Từ ngày 16/1/2024 đến 15/3/2024, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Long, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông.

Kết quả thanh tra cho thấy, bên cạnh những mặt tích cực, trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành chưa được tích hợp, liên thông để tạo sự thống nhất tập trung thành đầu mối.

Trong tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công vẫn còn tình trạng giải quyết quá hạn, không có đầy đủ phiếu xin lỗi trong trường hợp giải quyết hồ sơ quá hạn.

Qua kết quả thanh tra tổng hợp và trích xuất số liệu kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC tại các cơ quan có cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền cho thấy, có sự chênh lệch về kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Cụ thể, số hồ sơ, thủ tục tại các đơn vị tiếp nhận cao hơn rất nhiều số hồ sơ, thủ tục do Trung tâm Phục vụ hành chính công tổng hợp. Điều này cho thấy việc tiếp nhận và giải quyết TTHC chưa tập trung thành đầu mối, do một số TTHC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải… chưa liên thông về cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu của tỉnh.

Đối với các cơ quan có thẩm quyền cử công chức, viên chức có tiếp nhận và giải quyết TTHC ngoài phần mềm cơ sở dữ liệu của tỉnh, nhưng không phối hợp báo cáo với Trung tâm Phục vụ hành chính công để tổng hợp, theo dõi, quản lý trả kết quả giải quyết TTHC là chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định.

leftcenterrightdel
 Kết luận thanh tra số 02/KL-TT ngày 12/6/2024 của Thanh tra  tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: CN

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra các tồn tại, thiếu sót đối với các đơn vị có cử cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Sở Tư pháp chưa cập nhật kịp thời kết quả giải quyết trên phần mềm hệ thống một cửa, một cửa liên thông. Trong thời kỳ thanh tra, hồ sơ đã giải quyết có 937 hồ sơ trễ hạn (65 hồ sơ trễ hạn có phiếu xin lỗi và 872 hồ sơ trễ hạn không có phiếu xin lỗi) do công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả không thực hiện thao tác trả kết quả trên phần mềm một cửa.

Sở Tư pháp cũng không thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Phục vụ hành chính công khi có sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí của các TTHC được tiếp nhận và giải quyết để Trung tâm Phục vụ hành chính công kịp thời niêm yết và thực hiện thu phí, lệ phí.

Tại Sở Giao thông Vận tải, trong thời kỳ thanh tra có 3.917 hồ sơ quá hạn không có phiếu xin lỗi. Trong đó, có 6 hồ sơ quá hạn và 3.911 hồ sơ đã trả kết quả nhưng công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả không thực hiện đủ thao tác trên phần mềm hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Theo Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, việc không có phiếu xin lỗi tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC là thực hiện chưa đúng quy trình giải quyết và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cử cán bộ, công chức được quy định tại khoản 9 Điều 19 và khoản 5 Điều 12 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, kết quả thanh tra xác định số hồ sơ trễ hạn là 2.379 hồ sơ, trong đó có 2.300 hồ sơ trễ hạn không có phiếu xin lỗi. Đơn vị cũng không có văn bản thông báo đến Trung tâm Phục vụ hành chính công để kịp thời niêm yết và thực hiện thu phí, lệ phí...

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị giám đốc các sở được thanh tra (Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông) và lãnh đạo quản lý các phòng, công chức, viên chức tham gia tiếp nhận giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót.

Cảnh Nhật