Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường có địa chỉ tại phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ngành nghề đăng ký kinh doanh: Sản xuất vật liệu xây dựng mới.

Qua thanh tra, cho thấy công ty khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp trong 3 năm 2020, 2021, 2022 là 506.057.667 đồng, trong đó, năm 2020 nộp thiếu 237.459.548 đồng, năm 2021 nộp thiếu 280.631.275 đồng, năm 2022 nộp thừa 12.033.156 đồng.

Thanh tra tỉnh xác định, chi phí không hợp lý bị loại khi quyết toán thuế TNDN năm 2020 là 2.374.595.484 đồng, năm 2021 là 2.732.892.753 đồng và phát sinh tăng chi phí khi quyết toán thuế TNDN năm 2022 là 135.305.968 đồng.

Đáng chú ý, đối với các chi phí tương ứng với một số hóa đơn chưa đảm bảo về điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường khẳng định việc mua bán hàng hóa, dịch vụ đối với các hóa đơn nêu trên là có thật. Tại thời điểm mua hàng hóa, dịch vụ, bên bán đang hoạt động bình thường, hóa đơn được lập trước thời điểm cơ quan quản lý thuế cập nhật trạng thái “người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký”, chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Công ty đã loại khi hoàn thuế GTGT và đề nghị không loại các chi phí trên khi quyết toán thuế TNDN. Tuy nhiên, để phòng ngừa rủi ro về thuế, Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường đề nghị loại một số chi phí liên quan đến các hóa đơn khi quyết toán thuế TNDN.

Cụ thể, một số chi phí liên quan đến các hóa đơn khi quyết toán thuế TNDN được đề nghị loại, gồm: Hóa đơn GTGT mẫu số: 01GTKT0/001, ký hiệu: TP/19E, số: 0000158, do Công ty TNHH Phát triển thương mại và Dịch vụ Tấn Phát (MST: 0801302877) lập ngày 28/4/2021; hóa đơn của Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Trường Hải - Chi nhánh Hải Dương (MST: 0101745866-002), doanh nghiệp có rủi ro về thuế, hóa đơn không hợp pháp: Hóa đơn GTGT mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: TH/12P, số: 0000023, lập ngày 1/12/2021. Hóa đơn lập sau ngày được cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế “người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký” ngày 25/2/2021.

Tại thời điểm thanh tra, Thanh tra tỉnh thống nhất với Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường loại một số chi phí nêu trên khi quyết toán thuế TNDN.

Đối với các hóa đơn, chứng từ khác có liên quan, Thanh tra tỉnh chưa có cơ sở để xác định Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường có hành vi mua hóa đơn để hợp thức hóa hàng hóa mua vào không có hóa đơn, vì vậy chưa có kết luận về nội dung này.

Trong thời gian thanh tra, công ty đã tự phát hiện một số chi phí được hoàn thuế GTGT chưa đúng quy định và thực hiện khai bổ sung, nộp lại tiền thuế GTGT được hoàn chưa đúng về tài khoản hoàn thuế của Cục Thuế tỉnh Hải Dương, cụ thể: Chi phí liên quan đến hóa đơn của Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Trường Hải - Chi nhánh Hải Dương (MST: 0101745866-002), doanh nghiệp có rủi ro về thuế, hóa đơn không hợp pháp: Hóa đơn GTGT mẫu số: 01GTKT3/001, ký hiệu: TH/12P, số: 0000023, lập ngày 1/12/2021; chi phí chơi gôn không trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, chưa đảm bảo theo quy định.

Thanh tra tỉnh kết luận, việc quyết toán thuế TNDN, công ty còn khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp trong 3 năm 2020, 2021, 2022 là 506.057.667 đồng, khai sai làm tăng số thuế GTGT được hoàn là 24.644.263 đồng, khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế GTGT phải nộp kỳ kê khai tháng 12/2022.

Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định số 972/QĐ-TTr ngày 21/8/2023, thu hồi số tiền sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra là 506.057.667 đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Thanh tra tỉnh có Phiếu chuyển thông tin số 975/PCTT- TTr để chuyển thông tin đến Cục Thuế tỉnh Hải Dương, đồng thời đề nghị xử phạt theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường.

Hoàng Long