Thông báo kết luận số 29/KL-TTTP ngày 16/4/2024 của Thanh tra thành phố đã chỉ ra một số tồn tại của Sở VH&TT trong việc thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý thu, chi tài chính; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực ngành, niên độ 2019 - 2021. 

Tại Đoàn Chèo Hải Phòng: Chưa kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nguồn thu dịch vụ hoạt động biểu diễn; chưa thực hiện kê khai, khấu trừ, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019, 2020, 2021 cho cán bộ, viên chức, người lao động theo khoản 1, Điều 24 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007; việc thu chi bằng tiền mặt từ hoạt động biểu diễn, không thực hiện chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng là không đúng quy định tại khoản 2, Điều 5, Điều 6 Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/2/2017 của Bộ Tài chính; Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 31/8/2021 của UBND thành phố.

Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh chưa thực hiện chấm dứt các hợp đồng cho thuê địa điểm hoạt động, là thực hiện chưa đầy đủ Kết luận thanh tra số 148/KL-TTTP ngày 5/8/2020 của Thanh tra thành phố.

Đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, về khảo sát thiết kế còn thiếu hồ sơ, thủ tục quy định lập phê duyệt nhiệm vụ, báo cáo kết quả khảo sát; công tác lập, thẩm định phê duyệt thiết kế, dự toán còn trùng lặp khối lượng thi công; sai khối lượng; trùng lặp hao phí vật tư; công tác quản lý chất lượng còn thiếu tài liệu về giám sát tác giả của đơn vị tư vấn thiết kế; nội dung trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu ghi không đảm bảo theo quy định tại khoản 7, Điều 35 Luật Đấu thầu 2013.

Việc chỉ định thầu không đảm bảo theo quy định tại điểm b, điểm e, khoản 2, Điều 22 Luật Đấu thầu 2013; hợp đồng thi công xây dựng không nêu cụ thể một số nội dung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ. Đoàn thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước đối với các gói thầu xây lắp của 14 công trình (chưa tính thuế giá trị gia tăng) với tổng số tiền 144 triệu đồng đối với 6 đơn vị thi công xây lắp.

Về công tác quản lý ngành: Trong quá trình thực hiện quy định pháp luật về cấp giấy phép hoạt động nghệ thuật biểu diễn, cấp phép đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận kinh doanh không bảo đảm về thành phần, nội dung trong hồ sơ. Chưa kịp thời cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật mới, các văn bản dẫn chiếu hết hiệu lực, đã sửa đổi, bổ sung để tham mưu, trình UBND thành phố ban hành 4 quyết định (Quyết định số 670/QĐ-CT ngày 29/3/2019; Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 13/8/2019; Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 5/9/2019; Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 10/2/2020) đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định trong lĩnh vực VH&TT.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra thành phố Hải Phòng đề nghị Sở VH&TT chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với các khuyết điểm, hạn chế đã nêu.

Kim Thành