Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại UBND thị xã Hương Thủy và các đơn vị trực thuộc, gồm: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất. Thời kỳ thanh tra từ năm 2019 đến năm 2021. 

Trong thời kỳ thanh tra, việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, KNTC và PCTN đã được Chủ tịch UBND thị xã quan tâm chỉ đạo thực hiện; Văn phòng HĐND và UBND, Thanh tra thị xã và các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đã tham mưu Chủ tịch UBND thị xã thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công. Công tác thanh tra đã góp phần thiết lập kỷ cương, phòng ngừa vi phạm trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước tại địa phương. Công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN đã được UBND thị xã thực hiện cơ bản bảo đảm theo các quy định của pháp luật. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện nhiệm vụ của UBND thị xã và 6 đơn vị trực thuộc được thanh tra vẫn còn một số tồn tại, thiếu sót. 

Trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN, UBND thị xã chưa tổng hợp đầy đủ tình hình tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN của các đơn vị trực thuộc; 6 đơn vị trực thuộc UBND thị xã được thanh tra cũng thực hiện chưa đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN. 

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC còn nhiều sai sót 

Trong công tác thanh tra, Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 chậm so với thời gian quy định; năm 2020, không xây dựng và phê duyệt kế hoạch thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, KNTC và PCTN tại các đơn vị trực thuộc. Trong quá trình tiến hành thanh tra, các đoàn thanh tra không có báo cáo tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, trưởng đoàn thanh tra báo cáo kết quả thanh tra và người ra quyết định thanh tra ban hành kết luận thanh tra không bảo đảm thời gian theo quy định. 

Thanh tra thị xã chưa mở hồ sơ theo dõi việc thực hiện các kết luận thanh tra; chưa báo cáo bằng văn bản với Chủ tịch UBND thị xã về kết quả theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra và chưa thông báo đến đối tượng theo dõi kết quả đã thực hiện. 

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, UBND thị xã giải quyết 12 đơn theo thẩm quyền, nhưng có 6/12 đơn được phân loại là đơn KN trong khi nội dung đơn là kiến nghị, phản ánh. Do đó, UBND thị xã đã giải quyết 6 đơn này không đúng quy định.

Đối với 6 đơn KN thuộc thẩm quyền, UBND thị xã đã giải quyết chưa bảo đảm theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UBND tỉnh quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn KN và giải quyết KN hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như: Ban hành văn bản trả lời, không ban hành thông báo thụ lý đơn, không giao nhiệm vụ xác minh; không có kế hoạch xác minh; không làm việc với người KN, người bị KN; không báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh cho hội đồng tư vấn; không xây dựng phương án đối thoại; giải quyết đơn vượt thời gian quy định, không ban hành văn bản đình chỉ việc KN khi công dân rút đơn KN.

UBND thị xã giải quyết 2 đơn TC đối với ông Phạm Tứ và ông Ngô Quốc Dung vượt thời gian so với quy định tại Điều 30 Luật TC.

Tại các đơn vị trực thuộc, có đơn vị chưa ban hành nội quy tiếp công dân, lịch tiếp công dân, không mở sổ tiếp công dân (Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch); chưa phân công cán bộ tiếp công dân thường xuyên; không thực hiện việc phân loại, xử lý đối với các đơn nhận qua đường bưu điện và nhận trực tiếp tại đơn vị (Phòng Tài nguyên và Môi trường); chưa bố trí địa điểm tiếp công dân và chưa tổ chức tiếp công dân (Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo).

Trong khi đó, tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất chưa niêm yết hướng dẫn về quy trình tiếp công dân, quy trình giải quyết KNTC, kiến nghị phản ánh; lịch tiếp công dân định kỳ bố trí phó giám đốc tiếp thay giám đốc; thông báo lịch tiếp công dân định kỳ yêu cầu công dân phải đăng ký tham dự trước 10h00 của ngày tiếp; không mở sổ tiếp công dân. 

Công tác PCTN thực hiện chưa đầy đủ

Cả 6 đơn vị trực thuộc được thanh tra không ban hành kế hoạch công tác PCTN hàng năm hoặc ban hành không đầy đủ hoặc nội dung kế hoạch chưa đáp ứng yêu cầu.

UBND thị xã chưa công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình HĐND thị xã quyết định dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách; số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán quý, 6 tháng, năm; chưa công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử thị xã. 

5 trong số 6 đơn vị trực thuộc được thanh tra thực hiện công khai tài chính chưa đầy đủ và chưa đúng quy định; không thực hiện công khai việc quản lý và sử dụng tài sản công. 

UBND thị xã chưa xây dựng định mức phân bổ chi ngân sách tại địa phương theo khoản 2, Điều 3 Quyết định số 87/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương. Trong khi 6 đơn vị trực thuộc được thanh tra lại ban hành quy chế chi tiêu nội bộ căn cứ vào các văn bản đã hết hiệu lực, văn bản không thuộc phạm vi điều chỉnh của đơn vị, chưa quy định cụ thể định mức tiếp khách, chế độ hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng, phương án trả thu nhập tăng thêm... 5/6 đơn vị trực thuộc chưa ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. 

UBND thị xã chưa bố trí đủ 10% nguồn thu từ tiền thu sử dụng đất, tiền thuê đất để phục vụ công tác quy hoạch, đo đạc, lập hồ sơ địa chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số nhiệm vụ chi về sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường và thu gom rác thải, sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp bảo đảm xã hội chưa được giao ngay từ đầu năm cho đơn vị thụ hưởng; phân bổ kinh phí cho các đơn vị không thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện; bố trí kinh phí đặt báo các xã, phường ngoài định mức chi hành chính. 

Trong thời kỳ thanh tra, UBND thị xã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác không đúng quy định của Luật PCTN khi năm 2019 và 2020, UBND thị xã không ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác (theo Điều 26 Luật PCTN năm 2018) và không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác trên địa bàn thị xã. Năm 2021, UBND thị xã không ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác nhưng đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 18 trường hợp.

Trong việc tổ chức kê khai tài sản, thu nhập, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất lập thừa danh sách đối tượng kê khai tài sản, thu nhập; Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Phát triển Quỹ đất không lập sổ giao, nhận bản kê khai tài sản, thu nhập. Cả 6 đơn vị trực thuộc UBND thị xã được thanh tra, khi tiếp nhận bản kê khai chưa kiểm tra tính đầy đủ của các nội dung phải kê khai nên vẫn còn một số bản kê khai tài sản, thu nhập không đúng mẫu, sai phương thức kê khai, kê khai thiếu thông tin người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các loại tiền, không kê khai tổng thu nhập giữa hai lần kê khai tại bản kê khai hàng năm, hiểu sai cách kê khai tổng các khoản thu nhập chung, không giải trình nguồn gốc thu nhập,...

Đoàn thanh tra xác định, trách nhiệm của thiếu sót nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND thị xã, Chánh Thanh tra, thủ trưởng và cán bộ có liên quan của các đơn vị trong thời kỳ thanh tra (2019 - 2021).

Trên cơ sở kết quả thanh tra, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chánh Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Hương Thuỷ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, đồng thời nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại và thiếu sót đã được nêu trong kết luận thanh tra.

Hoàng Nam - Ngọc Phó