Kết luận thanh tra đã chỉ ra một số kết quả đạt được, đồng thời làm rõ rất nhiều tồn tại, hạn chế, khuyết điểm.

Chấp hành chưa nghiêm quy định trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng

Kết quả thanh tra cho thấy, việc chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã tiến hành rà soát quy hoạch xây dựng chưa được UBND huyện Lạc Sơn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thực hiện theo quy định.

Quy hoạch xây dựng định kỳ chưa được xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Chưa có kết quả rà soát quy hoạch xây dựng được báo cáo bằng văn bản với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng để xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 15 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Việc kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác lập quy hoạch, thực hiện quy hoạch chưa thường xuyên; việc chỉ đạo lập quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung của UBND huyện còn đạt tỷ lệ thấp, đến thời điểm thanh tra (tháng 12/2023) tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung chưa đảm bảo tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ về nhiệm vụ, đồ án và công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch còn hạn chế, chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên và hiện trạng phát triển của vùng được quy hoạch dẫn đến quá trình thực hiện phải điều chỉnh.

Kiểm tra một số đồ án quy hoạch còn một số tồn tại, thiếu sót.

Đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vụ Bản được phê duyệt tại Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 30/02/2015 của UBND tỉnh Hoà Bình: Chưa cung cấp kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch; tiến độ hợp đồng chưa đảm bảo.

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án khu dân cư, đấu giá quyền sử dụng đất tại Đồng Vôi, thị trấn Vụ Bản phê duyệt tại Quyết định số 6397/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND huyện Lạc Sơn, do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện làm chủ đầu tư: Chưa cung cấp quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch; quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch không có căn cứ pháp lý vào quy hoạch chung được phê duyệt cùng thời kỳ. 

Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Nhân Nghĩa phê duyệt tại Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 26/9/2012 của UBND huyện Lạc Sơn: Thiếu quyết định chỉ định đơn vị lập quy hoạch; quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch ký ban hành chưa đúng quy định, quyết định phê duyệt chưa đảm bảo về thẩm quyền phê duyệt theo quy định; thiếu hợp đồng kinh tế gói thầu tư vấn lập quy hoạch, kết quả thẩm định đồ án quy hoạch, hồ sơ quyết toán.

Đồ án chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà ở tại xã Nhân Nghĩa phê duyệt tại Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND huyện Lạc Sơn, do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện làm chủ đầu tư: Thiếu quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch; quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021-2030 chưa thực hiện; quy hoạch chưa phù hợp với các bản đồ quy hoạch.

Cả 4 đồ án đều thiếu hồ sơ thực hiện công bố quy hoạch; chưa thực hiện cắm mốc; lưu trữ hồ sơ không đầy đủ.

Thiếu quan tâm tổ chức, quản lý, bố trí nguồn lực để lập quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng

Tiến độ thực hiện hợp đồng một số đồ án còn chậm. Việc bố trí nguồn vốn cho công tác quy hoạch còn hạn chế dẫn đến tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung đạt tỷ lệ thấp, chưa đảm bảo tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc công khai các đồ án quy hoạch chưa đầy đủ về hình thức, thời gian và nội dung. UBND huyện, UBND xã, thị trấn chưa lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch cắm mốc, nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc và tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định.

UBND huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu quy hoạch chưa đảm bảo theo quy định.

Việc chỉ đạo, tham mưu lập quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung của UBND huyện còn đạt tỷ lệ thấp, chưa đảm bảo tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết theo quy định. 

Việc bố trí nguồn lực của UBND huyện để lập, thực hiện các đồ án quy hoạch còn hạn chế, chưa đảm bảo nguồn lực để thực hiện các đồ án.

Công tác kiểm tra, thanh tra về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch chưa được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Cơ quan Thanh tra xác định trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế, thiếu sót thuộc về Chủ tịch UBND huyện, các phó chủ tịch UBND huyện (thuộc thời kỳ thanh tra) và các phòng ban, đơn vị, cá nhân tham mưu giúp việc cho UBND huyện.

Thanh tra tỉnh Hoà Bình yêu cầu UBND huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các khuyết điểm, tồn tại. UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các phòng ban trực thuộc tổ chức tiếp thu, xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra; chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm…

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Lạc Sơn tiến hành rà soát, giao Thanh tra huyện thực hiện thanh tra công tác quy hoạch đối với các xã chưa được thanh tra; rà soát các quy hoạch xây dựng với các quy hoạch cao hơn và giữa quy hoạch xây dựng với quy hoạch sử dụng đất cùng thời kỳ, nếu các quy hoạch có sự sai lệch kịp thời báo cáo cơ quan chuyên môn tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh hoặc huỷ bỏ quy hoạch chưa phù hợp. Yêu cầu không sử dụng ngân sách Nhà nước để lập và điều chỉnh các đồ án quy hoạch chưa phù hợp.

Trần Kiên