Kết luận số 65/KL-TTr, ngày 27/5/2024 được Thanh tra tỉnh Hoà Bình công khai mới đây cho thấy, bên cạnh một số việc làm được cũng còn không ít tồn tại, hạn chế, khuyết điểm. 

Trong việc chấp hành pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng

Quy hoạch xây dựng định kỳ chưa được xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Chưa có báo cáo kết quả rà soát quy hoạch xây dựng bằng văn bản với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng để xem xét, quyết định.

Việc cho phép lập đồ án điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Bình Thanh chưa đảm bảo thời hạn quy hoạch theo quy định là từ 10 năm đến 20 năm.

UBND huyện Cao Phong cho phép điều chỉnh đồ án quy hoạch khi chưa có kết quả rà soát quy hoạch của UBND xã Bình Thanh.

Việc kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác lập quy hoạch, thực hiện quy hoạch chưa thường xuyên; việc chỉ đạo lập quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung của UBND huyện còn đạt tỷ lệ thấp, đến thời điểm thanh tra (tháng 12/2023) tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung đạt tỷ lệ thấp, chưa đảm bảo tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồ án điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Cao Phong: Thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch chậm 1 tháng, việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ và lập đồ án chưa đảm bảo về thời gian theo quy định.

Ngày 7/10/2020, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong ban hành Quyết định số 2671/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch xây dựng chung xã Bình Thanh, huyện Cao Phong đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư, đến quá trình thực hiện, thẩm định nhiệm vụ và đồ án, văn bản áp dụng đều thể hiện tên của đồ án là “điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Thanh”. Do vậy, UBND huyện Cao Phong ban hành Quyết định số 2671/QĐ-UBND là phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch xây dựng chung xã Bình Thanh là không đúng quy định.

Mặt khác, trên địa bàn xã Bình Thanh giai đoạn trước đây chỉ có Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của Chủ tịch UBND huyện Cao Phong về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, không được phê duyệt quy hoạch xây dựng.

Đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung xã Bình Thanh, huyện Cao Phong đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030: UBND xã Bình Thanh chưa lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan. UBND huyện Cao Phong, Phòng Kinh tế và Hạ tầng không thực hiện việc xin ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng theo quy định đối với đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Chất lượng đồ án còn thiếu sót.

Đối với đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu Trung tâm thương mại, du lịch, dịch vụ quần thể hang động Núi Đầu rồng: Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ lập đồ án, điều chỉnh quy hoạch chưa đảm bảo về thời gian. Thời gian lập nhiệm vụ đồ án chậm 7 tháng, thời gian lập đồ án chậm 1 tháng. Kiểm tra trên bản vẽ giấy thì vị trí quy hoạch của đồ án nằm ngoài đồ án quy hoạch chung thị trấn đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2002…

Việc tổ chức, quản lý, bố trí nguồn lực để lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch còn hạn chế

Việc bố trí nguồn vốn cho công tác quy hoạch còn hạn chế dẫn đến tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung đạt tỷ lệ thấp, chưa đảm bảo tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện thanh tra, UBND huyện, UBND xã Bình Thanh cung cấp không đầy đủ hồ sơ liên quan đến công tác bố trí nguồn vốn để thực hiện các đồ án quy hoạch do vậy Thanh tra tỉnh không có cơ sở để kiểm tra, đánh giá đến công tác lập dự toán quy hoạch và thanh quyết toán.

UBND xã Bình Thanh không thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lập nhiệm vụ và lập đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo quy định.

Về tổ chức công khai và quản lý quy hoạch, UBND huyện Cao Phong đã tham mưu trình UBND tỉnh để ban hành quyết định phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch theo thẩm quyền, tuy nhiên trong năm 2023, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện đang tiến hành lập quy hoạch chung xây dựng của thị trấn. Do vậy sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt sẽ tiến hành tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý quy hoạch theo đồ án quy hoạch mới.

Đối với đồ án điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng chung xã Bình Thanh, huyện Cao Phong đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030: UBND huyện Cao Phong không lập và phê duyệt kế hoạch thực hiện đồ án điều chỉnh; không ban hành quy định quản lý quy hoạch xây dựng. UBND xã Bình Thanh không thực hiện công khai đồ án quy hoạch, không thực hiện tổ chức cắm mốc theo quy định.

UBND huyện Cao Phong, Phòng Kinh tế và hạ tầng, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu quy hoạch chưa đảm bảo theo quy định.

Công tác kiểm tra, thanh tra về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch chưa được UBND huyện Cao Phong quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Theo quy hoạch nông thôn mới được duyệt năm 2011 thì UBND xã được quy hoạch đặt tại xóm Giang cạnh đài tưởng niệm liệt sỹ. Hiện trạng UBND xã tại xóm Lòn, đồ án điều chỉnh năm 2020 không thể hiện nội dung điều chỉnh này.

Cơ quan thanh tra xác định, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong (thuộc thời kỳ thanh tra) chịu trách nhiệm chung đối với các tồn tại, hạn chế…

Thanh tra tỉnh Hoà Bình kiến nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã, các phòng ban trực thuộc liên quan tổ chức tiếp thu, xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra; chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế… 

Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Cao Phong tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm.

Trần Kiên