Trong số 97 KLTT hành chính phải thực hiện trong quý 2, có 61 KLTT đã hoàn thành, 36 KLTT chưa hoàn thành; đã thu hồi số tiền về ngân sách đạt 13.515 triệu đồng/19.611 triệu đồng; trong kỳ đã xử lý hành chính 16/32 tổ chức, 63/139 cá nhân phải xử lý.

Đối với thanh tra trong lĩnh vực tài chính- ngân sách, đã tiến hành 95 cuộc thanh tra (34 cuộc chuyển tiếp, 61 cuộc trong kỳ), trong đó có 87 cuộc theo kế hoạch và 8 cuộc đột xuất. Ban hành 38 KLTT của 146 đơn vị, thu hồi tiền và tài sản quy thành tiền là 14.945 triệu đồng. Qua đó kiến nghị xử lý 11 tổ chức và 48 cá nhân.

Đối với thanh tra hành chính trong lĩnh vực đất đai, đã thực hiện 19 cuộc (12 cuộc chuyển từ ký trước, 7 cuộc trong kỳ); 6 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 13 cuộc đột xuất. Hiện đã ban hành 5 KLTT của 37 đơn vụ, thu hồi 99,921m2 đất. Qua thanh tra, kiến nghị xử lý 3 tổ chức, 10  cá nhân. 

Trong thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, đã tiến hành 233 cuộc, trong đó 176 cuộc thường xuyên, 39 cuộc theo kế hoạch và 18 cuộc đột xuất. Ban hành 83 KL thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, qua đó có 26 tổ chức, 207 cá nhân. Qua đó, thu hồi số tiền vi phạm 212,5 triệu đồng, ban hành 224 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (trong đó 24 tập thể và 200 cá nhân), xử phạt vi phạm hành chính 284 tổ chức, 1.156 cá nhân.

Trong quý 2, tiến hành 57 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, đã ban hành 34 KLTT. Kết quả đã kiến nghị xử lý hành chính 12 tổ chức, 76 cá nhân. Ngoài ra, thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đã kết luận 20 cuộc, xử lý hành chính 10 tổ chức và 27 cá nhân.

Đức Anh