Tại Kết luận thanh tra số 21/KL-TTr, ngày 3/6/2024 được Thanh tra tỉnh Sơn La công khai mới đây cho thấy nhiều ưu điểm song cũng có một số tồn tại, hạn chế, khuyết điểm.

Trong thời kỳ thanh tra, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; đã bố trí địa điểm tiếp công dân, trang bị đủ điều kiện và phương tiện, niêm yết công khai nội quy, lịch tiếp công dân theo quy định; thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức thu đúng, thu đủ các khoản thu sự nghiệp; thanh toán đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên và sinh viên; sử dụng các nguồn kinh phí đúng nội dung, cơ bản đúng mục đích đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo của nhà trường; quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo và sử dụng đúng mục đích.

Tuy nhiên, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La có một số tồn tại, khuyết điểm:

Trường Cao đẳng Y tế Sơn La chịu sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh Sơn La, là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần kinh phí chi thường xuyên, chịu sự quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hoạt động giáo dục nghề nghiệp và quản lý của Bộ Y tế về chuyên môn ngành nghề.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đối với cán bộ, giáo viên trong đơn vị chưa được ghi chép, phản ánh đầy đủ nội dung trong các sổ họp, sổ nghị quyết của trường, các phòng, khoa, bộ môn để làm căn cứ xác định cụ thể kết quả thực hiện công tác tuyên truyền.

Công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, qua thanh tra xác định trường chi thanh toán phụ cấp khu vực (hệ số 0,5) cho 5 cá nhân đi học tại Hà Nội, Nam Định (là nơi không có phụ cấp khu vực) số tiền 24.465.000 đồng không đúng quy định điểm c, khoản 3 phần II Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Năm 2023, trường trích thiếu nguồn cải cách tiền lương theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ số tiền 70.266.691 đồng.

Trong thời kỳ thanh tra, đơn vị chưa thực hiện việc công khai số liệu dự toán bổ sung và số liệu thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước (quý, 6 tháng) theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 3 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

Cơ quan thanh tra xác định, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực của trường chịu trách nhiệm về các tồn tại, khuyết điểm.

Thanh tra tỉnh Sơn La ra quyết định thu hồi về ngân sách Nhà nước số tiền 24.465.000 đồng do chi thanh toán phụ cấp khu vực không đúng quy định; yêu cầu trường trích bổ sung nguồn cải cách tiền lương năm 2023 số tiền 70.266.691 đồng. Yêu cầu trường xác định rõ trách nhiệm cá nhân và biện pháp khắc phục, xử lý. Đồng thời nghiêm túc thực hiện kết luận thanh tra.

Trần Kiên