Việc chấp hành pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng

Quy hoạch xây dựng định kỳ chưa được xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Chưa có kết quả rà soát quy hoạch xây dựng được báo cáo bằng văn bản với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng để xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 15 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

UBND huyện Kim Bôi và Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chưa kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các xã lập quy hoạch xây dựng nông thôn giai đoạn 2021-2030 khi các đồ án được phê duyệt trước đã hết thời hạn (giai đoạn 2012-2020).

Việc kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh công tác lập quy hoạch, thực hiện quy hoạch chưa thường xuyên; việc chỉ đạo lập quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung của UBND huyện còn đạt tỷ lệ thấp, đến thời điểm thanh tra (tháng 12/2023) tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung chưa đảm bảo tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Kiểm tra các đồ án thị trấn Bo, gồm: Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Khu Sào, thị trấn Bo (đoạn từ đường vào Trung tâm Y tế huyện đến đường vào chi Trường Mầm non Hạ Bì) và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Mớ Đồi, thị trấn Bo do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Kim Bôi là chủ đầu tư.

Và kiểm tra các đồ án tại xã Sào Báy, gồm: Đồ án quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Sào Báy phê duyệt tại Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của UBND huyện Kim Bôi và quy hoạch chung xây dựng xã Sào Báy, huyện Kim Bôi phê duyệt tại Quyết định số 7482/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND huyện Kim Bôi do UBND xã Sào Báy là chủ đầu tư; đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư xóm Sào Bắc, xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện là chủ đầu tư.

Qua kiểm tra cho thấy, hồ sơ về nhiệm vụ, đồ án và công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch còn hạn chế, chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên và hiện trạng phát triển của vùng được quy hoạch dẫn đến quá trình thực hiện phải điều chỉnh ở các kỳ tiếp theo.

UBND xã Sào Báy và Trung tâm Phát triển quỹ đất ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch chưa đảm bảo theo quy định về thẩm quyền phê duyệt quy định tại Điều 101 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Quy hoạch chi tiết 1/500 còn có sự bất cập so với đồ án quy hoạch chung xây dựng và chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất…

Tổ chức, quản lý và bố trí nguồn lực để lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch; việc tổ chức công khai và quản lý quy hoạch xây dựng

Qua thanh tra cho thấy tiến độ thực hiện hợp đồng một số đồ án còn chậm.

Việc bố trí nguồn vốn cho công tác quy hoạch còn hạn chế dẫn đến tỷ lệ kín quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung đạt tỷ lệ thấp, chưa đảm bảo tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 1398/QĐ-TTg ngày 16/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND huyện, UBND xã, thị trấn chưa lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch cắm mốc, nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc và tổ chức cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định.

UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu quy hoạch chưa đảm bảo theo quy định của Bộ Nội. Chưa cung cấp được một số hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn thanh tra.

Việc chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện đối với UBND xã trong rà soát, lập quy hoạch nông thôn chưa kịp thời, chưa đảm bảo quy định; việc cho phép lập quy hoạch chung nông thôn giai đoạn 2022-2030 không đảm bảo thời hạn quy hoạch.

Việc chỉ đạo, tham mưu lập quy hoạch chi tiết trên quy hoạch chung của UBND huyện còn đạt tỷ lệ thấp, chưa đảm bảo tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết theo quy định.

Việc bố trí nguồn lực của UBND huyện để lập, thực hiện các đồ án quy hoạch còn hạn chế, chưa đảm bảo nguồn lực để thực hiện các đồ án.

Công tác kiểm tra, thanh tra về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch chưa được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Cơ quan thanh tra xác định, Chủ tịch UBND huyện thuộc thời kỳ thanh tra chịu trách nhiệm chung đối với các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm; các Phó Chủ tịch UBND huyện thuộc thời kỳ thanh tra chịu trách nhiệm đối với các nội dung được phân công…

Thanh tra tỉnh Hoà Bình yêu cầu UBND huyện Kim Bôi tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân; tổ chức tiếp thu nghiêm túc và xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra; chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế. Đồng thời kiến nghị một số biện pháp quản lý trong công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng.

Trần Kiên