Cụ thể: Ngày 21/10/2019, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Cty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế có Văn bản số 560/CV-HWS gửi UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế đề nghị thực hiện DA Nuôi trồng nông nghiệp sạch Lộc An, với tổng mức gần 18 tỷ đồng.

Tiếp đó, Cty có Quyết định số 37A/QĐ-CNH phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 15 tỷ đồng.

Quá trình thanh tra, Cty không báo cáo hoặc cung cấp được hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan xác định thời điểm triển khai thực hiện DA.

Thanh tra tỉnh kết luận DA thực tế đã được triển khai thực hiện, hoàn thành và đưa vào hoạt động trước tháng 3/2019; việc ban hành các văn bản nêu trên là “hợp thức hoá” việc đầu tư DA này.

Kết luận thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế còn nêu rõ: “Về đầu tư DA Nuôi trồng nông nghiệp sạch Lộc An và DA Nhà lưới trồng rau tại Nhà máy Xử lý Quảng Tế 1 đã không thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai; DA được đầu tư xây dựng nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát của Cty; liên đới chịu trách nhiệm là HĐQT giai đoạn 2018 - 2021”...

Trách nhiệm chính thuộc về Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định đầu tư không đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Cty; dẫn đến DA đã không thực hiện theo đúng các trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Đặc biệt là, DA chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định và thực hiện theo hình thức chỉ định thầu chứ không qua đấu thầu.

Tại công trình nâng cấp, cải tạo nhà để xe và kho lưu trữ thuộc Văn phòng Cty có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 13,5 tỷ đồng thuộc nguồn vốn đơn vị. Lãnh đạo Cty đã ban hành 2 quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, gồm: Quyết định số 255B/QĐ-CNH ngày 14/4/2020 có tổng dự toán hơn 13 tỷ đồng và Quyết định số 787A/QĐ-CNH ngày 5/11/2020 với tổng dự toán hơn 1,2 tỷ đồng.

Song, Cty không tổ chức đấu thầu mà chỉ định thầu cho Cty Cổ phần Xây dự kiến trúc hạ tầng KANSAI thực hiện phần thi công xây dựng với tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng (giảm 5,9% so với dự toán được phê duyệt ban đầu) và đã nghiệm thu, thanh toán hoàn thành với tổng giá trị gần 11,3 tỷ đồng.

Do công tác lập, thẩm tra và phê duyệt DA không đúng quy định, dẫn đến Cty đã thanh toán cho đơn vị thi công vượt giá trị so với thực tế là 27 triệu đồng.

Công trình nhà để xe và kho lưu trữ của Cty dù được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 4/2021, nhưng đến nay, Cty chỉ mới tăng giá trị tài sản đối với phần xây dựng; chưa hạch toán tăng giá trị tài sản đối với các chi phí liên quan khác.

Ngoài ra, Cty còn nhượng bán vật tư cho đơn vị khác với giá bán thấp hơn giá trị mua vào gây thiệt hại kinh tế.

Cty đã chi tiền thù lao công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất năm 2019 - 2020 với tổng số tiền hơn 11,1 tỷ đồng không đúng theo quy định...

Trên cơ sở của kết luận thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý với Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng và các tập thể, cá nhân thời kỳ 2019 - 2021; chỉ đạo làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm đã được thanh tra làm rõ.

Nguyên Phê