Vi phạm trong quản lý, cho thuê nhà, đất công

Thông báo của Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã chỉ ra, công tác quản lý Nhà nước của UBND quận 6 đối với nhà, đất công đã có phương án sắp xếp lại, xử lý, tuy nhiên chưa chủ động, kịp thời trong chỉ đạo.

Công tác giám sát, thanh tra không thường xuyên, còn để kéo dài nhiều năm; tổ chức triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý chưa nghiêm, còn để kéo dài nhiều năm; chưa theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc lập, điều chỉnh, phê duyệt đề án, dẫn đến việc khai thác nhà, đất công không hiệu quả.

Các đơn vị sự nghiệp công lập của UBND quận 6 đã sử dụng nhà, đất công được giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt đề án, là không đúng quy định.

Đối với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 6, việc doanh nghiệp này áp dụng đơn giá cho thuê nhà, đất ngắn hạn là chưa đúng với chỉ đạo của UBND TP về quản lý tài sản công.

Công ty chưa trình UBND quận 6 về quy trình quản lý, cho thuê mặt bằng, nhà đất công vào mục đích sản xuất kinh doanh; nhiều nhà đất đang còn để trống, chưa khai thác hiệu quả, có dấu hiệu xuống cấp, không đảm bảo vệ sinh môi trường; chưa chủ động có giải pháp để xử lý đối với các trường hợp phải thu hồi lại nhà, đất cho thuê, gây lãng phí, là vi phạm luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Chưa có phương án và giải pháp kiên quyết để thu hồi nợ tiền thuê nhà, đất, khả năng gây thất thu ngân sách Nhà nước. Việc công ty ký hợp đồng cho thuê 10 nhà, đất nhỏ lẻ, dôi dư là vi phạm quy định.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao sử sụng nhà, đất không phù hợp quy hoạch và không đúng chỉ đạo của UBND TP Hồ Chí Minh, khai thác cho thuê và tự thoả thuận đơn giá thuê khi chưa được duyệt đề án. Đây là hành vi vi phạm các quy định được nêu rõ trong Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đối với việc quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng đô thị, có 390 trường hợp cấp giấy phép xây dựng nhưng thành phần hồ sơ không thể hiện tài liệu kiểm tra thực địa; phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ thể hiện thời gian và chữ ký người giao, nhận không đầy đủ.

Có 4 trường hợp không có phiếu đề xuất cấp giấy phép xây dựng; 3 trường hợp không có chữ ký người tiếp nhận hồ sơ; 5 hạng mục công trình không có hồ sơ cấp giấy phép xây dựng, hồ sơ đăng ký cải tạo, sửa chữa tại khu đất Trung tâm Metro Cash & Carry do Công ty TNHH MM Mega Market quản lý, sử dụng.

Yêu cầu xử lý các trường hợp vi phạm

Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND TP cơ bản thống nhất, chỉ đạo xử lý tại Văn bản số 7942/VP-NCPC ngày 29/7/2023 của Văn phòng UBND TP.

Trong đó, giao UBND quận 6 chỉ đạo kiểm tra, xử lý các hạng mục công trình phát sinh không có hồ sơ cấp phép xây dựng, hồ sơ đăng ký cải tạo, sửa chữa tại khu đất do Trung tâm Metro Cash & Carry do Công ty TNHH MM Mega Market quản lý, sử dụng theo thẩm quyền quy định.

Chủ động kiểm tra, rà soát về trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ cấp giấy phép xây dựng; xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền và quy định; chấn chỉnh, rà soát công tác thẩm định, phê duyệt dự án; chịu trách hiệm trong tổ chức thực hiện dự án trên địa bàn quận 6, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả theo đúng quy đinh pháp luật về đầu tư công.

UBND quận 6 kiểm tra tính chính xác, hợp pháp số tiền thu, chi trong việc cho thuê, liên doanh, liên kết một phần nhà, đất công của 37 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý; xử lý các khoản chi không đúng mục đích, không đúng đối tượng, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, rà soát xử lý các trường hợp nhà, đất sử dụng không đúng với phương án sắp xếp đã được duyệt.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 6 được giao phải có biện pháp xử lý, khắc phục việc cho thuê ngắn hạn 35 nhà, đất để sản xuất kinh doanh với giá thị trường; có biện pháp xử lý tránh lãng phí với 33 nhà, đất đang để trống; xử lý 6/153 nhà, đất phải thu hồi nhưng do vướng thủ tục; xử lý dứt điểm 10 nhà, đất dôi dư được ký hợp đồng cho thuê khi chưa được UBND TP Hồ Chí Minh phê duyệt.

Thu Huyền