Từ năm 2000 đến 2010, UBND huyện Yên Thế và UBND các xã Đông Sơn, Đồng Tiến, Xuân Lương, Canh Nậu xác lập hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với diện tích 126,09ha sai nguồn gốc sử dụng đất.

Chỉ tính riêng năm 2001, UBND huyện Yên Thế và UBND xã Đồng Tiến xác lập hồ sơ cấp 95 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 95 hộ gia đình, cá nhân, diện tích 90,33ha sai nguồn gốc đất. Thanh tra tỉnh xác định trách nhiệm thuộc về các ông, bà: Nguyễn Ngọc Tú, công chức địa chính xây dựng và Trần Đức Thủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến năm 2001 trong việc xác nhận nguồn gốc đất thiếu căn cứ; Trần Thị Thơm, công chức phòng và Đỗ Ngọc Thắng, Phó Trưởng phòng Địa chính Nông nghiệp huyện Yên Thế năm 2001 trong việc thẩm định hồ sơ; Lương Quang Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thế năm 2001 trong việc ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thanh tra tỉnh xác định, thời điểm xác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích đất lâm nghiệp nêu trên là đất Công ty Đông Bắc đang quản lý nên việc xác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 144 hộ gia đình, cá nhân có diện tích trên là sai nguồn gốc sử dụng đất và thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận.

Năm 2010 diện tích đất lâm nghiệp trên đã được UBND tỉnh bàn giao về UBND các xã quản lý. Tại thời điểm thanh tra, căn cứ quy định thì diện tích đất lâm nghiệp nêu trên được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên không cần thiết kiến nghị UBND huyện Yên Thế thu hồi. Thanh tra tỉnh yêu cầu UBND huyện Yên Thế và UBND các xã liên quan giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và thực hiện quản lý theo quy định.

Năm 2010 - 2011, UBND huyện Yên Thế lập hồ sơ giao đất cho 105 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 59,27ha tại các xã Xuân Lương, Đồng Tiến không thực hiện thẩm định hồ sơ giao đất theo quy định. Thanh tra tỉnh xác định, trách nhiệm thuộc về Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thế năm 2010 - 2011 không tổ chức thực hiện thủ tục trên.

Năm 2010 - 2011, UBND các xã Xuân Lương, Canh Nậu, Đồng Tiến, Đồng Hưu, Đông Sơn không tiến hành kiểm tra, xử lý các hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm, sử dụng đất theo quy định; không xây dựng phương án trình cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 435,42 ha đất lâm nghiệp nhận bàn giao từ Công ty Đông Bắc; không thực hiện bàn giao nhiệm vụ quản lý đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp nhận bàn giao từ Công ty Đông Bắc về địa phương quản lý khi kết thúc nhiệm kỳ.

Thanh tra tỉnh xác định, trách nhiệm chính thuộc về chủ tịch UBND xã, công chức địa chính các xã liên quan năm 2010 - 2011. Chủ tịch UBND huyện, phó chủ tịch UBND huyện Yên Thế phụ trách công tác quản lý đất lâm nghiệp và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thế năm 2010 - 2011 chưa làm tốt trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn, chiếm sử dụng đất lâm nghiệp, xây dựng phương án và thực hiện giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền đối với diện tích 435,42 ha đất lâm nghiệp nhận bàn giao từ Công ty Đông Bắc.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh kết luận về việc chưa bàn giao đất tại thực địa diện tích 270,44ha đất lâm nghiệp cho UBND xã Đồng Tiến, trách nhiệm chính thuộc về Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Trường Lộc chưa phối hợp thực hiện. Từ 2015 đến nay, UBND huyện Yên Thế chưa có biện pháp chỉ đạo thực hiện dứt điểm nội dung trên.

Phạm Duy