Tồn tại, hạn chế trong công tác thăng hạng, bổ nhiệm CCVC lãnh đạo quản lý

Thời kỳ thanh tra, UBND TP Sơn La chấp hành quy định của pháp luật về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III chưa đầy đủ, thiếu hình thức công khai thông báo thăng hạng trên phương tiện thông tin đại chúng; thành lập hội đồng xét thăng hạng không quy định rõ 1 thành viên kiêm thư ký. 

Thẩm định hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chưa chặt chẽ dẫn đến một số hồ sơ thiếu thành phần theo quy định, cụ thể có 19 trường hợp thiếu quyết định tuyển dụng, quyết định công nhận hết tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.

Việc chấp hành quy định của pháp luật về bổ nhiệm CCVC quản lý có nội dung chưa đầy đủ, có 21 hiệu trưởng, hiệu phó chỉ có giấy chứng nhận bồi dưỡng quản lý trường học chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Một số đơn vị sự nghiệp bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn khi chưa thực hiện quy hoạch nhân sự theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. 

Một số đơn vị ban hành quyết định bổ nhiệm căn cứ pháp lý chưa đầy đủ hoặc chưa đảm bảo về hồ sơ bổ nhiệm như thiếu tờ trình của các tổ, thiếu bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu ở các hội nghị, sơ yếu lý lịch, văn bằng, chứng chỉ của người được bổ nhiệm; quy định thời gian giữ chức vụ của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn 12 tháng không đúng quy định; có đơn vị không quy định rõ thời gian giữ chức vụ chưa đúng theo Điều 43 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Thực hiện chưa đúng quy định về nâng lương trước thời hạn, luân chuyển vị trí công tác

Cũng qua thanh tra cho thấy công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về nâng lương trước thời hạn đối với CCVC chưa thường xuyên dẫn đến một số đơn vị trực thuộc chưa ban hành hoặc ban hành Quy chế Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chưa đảm bảo theo điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 08/2013/TT-BNV.

Phòng Nội vụ TP thẩm định nâng lương trước thời hạn cho CCVC lập thành tích xuất sắc thiếu chặt chẽ, để một số đơn vị trường học vượt tỷ lệ phần trăm theo quy định; một số viên chức được nâng lương trước thời hạn 2 lần liên tiếp không đúng quy định.

Chấp hành chưa nghiêm quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác, công tác rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác hằng năm còn hạn chế, kết quả thực hiện chưa đảm bảo kế hoạch đề ra, như: Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác còn chung chung, nội dung không đảm bảo quy định; không thực hiện kế hoạch hoặc không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác. 

Về kỷ luật CCVC, cán bộ công chức cấp xã, qua kiểm tra thấy thành phần hồ sơ đề nghị kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã chưa kiểm tra kỹ, biên bản họp kiểm điểm có nội dung chưa chính xác, chưa đầy đủ.

Công tác quản lý hồ sơ CCVC và cán bộ cấp xã chưa được quan tâm thường xuyên, dẫn đến hồ sơ thành phần không đầy đủ; không được bổ sung kịp thời, sắp xếp tài liệu chưa đúng theo quy định, có tài liệu không đảm bảo tính pháp lý.

Yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm 

Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Sơn La xác định trách nhiệm để xảy ra các tồn tại, hạn chế, sai phạm qua thanh tra thuộc Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND TP (thuộc thời kỳ thanh tra), Trưởng phòng Nội vụ, người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp…

Qua đó, kiến nghị Chủ tịch UBND TP thực hiện và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị trực thuộc UBND TP, các cá nhân liên quan tiến hành thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ để khắc phục các khuyết điểm, tồn tại, như: 

Rà soát ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Rà soát đội ngũ cán bộ, CCVC thuộc quyền quản lý để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công công tác phù hợp với khung năng lực của từng vị trí việc làm theo Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Đề nghị cấp có thẩm quyền miễm nhiệm ngạch thanh tra viên đối với 3 công chức đã chuyển công tác. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức, công chức cấp xã trong các năm tiếp theo. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về chế độ tập sự, hướng dẫn tập sự.

Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III theo quy định. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CCVC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quy trình xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, CCVC…

Thanh tra Sở Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến tồn tại, hạn chế, khuyết điểm.

Trần Kiên