Tại kết luận thanh tra được Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Sơn La  công khai mới đây cho thấy nhiều tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức bộ máy và việc tuyển dụng công chức, viên chức.

Thực hiện chưa đúng quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy

Kết quả thanh tra cho thấy, UBND TP Sơn La chưa kịp thời chỉ đạo, đôn đốc cơ quan, đơn vị nghiên cứu các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy và phân cấp quản lý để triển khai thực hiện; chưa quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo; đơn vị sự nghiệp chưa xây dựng đề án hoặc phương án về tổ chức bộ máy bên trong trình UBND TP quyết định để làm cơ sở thành lập tổ, đội chuyên môn, nghiệp vụ; chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về xây dựng và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cấu thành theo khoản 2 Điều 13 Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng không thành lập các tổ chức cấu thành (phòng, tổ, đội) theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP và Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND nhưng vẫn cử viên chức kiêm tổ, đội trưởng và cho hưởng phụ cấp chức vụ.

Công tác bố trí, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển xếp ngạch, chức danh nghề nghiệp đối với công chức hành chính, viên chức sự nghiệp để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện, tiêu chuẩn của ngạch công chức tối thiểu, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền giao còn hạn chế, chưa đúng với đề án vị trí việc làm, vẫn còn có trường hợp công chức, viên chức chưa đủ tiêu chuẩn. 

Công chức hành chính hiện còn 1 trường hợp đang xếp mã chức danh nghề nghiệp viên chức sự nghiệp không đúng với cơ cấu ngạch hành chính. Chưa trình cấp có thẩm quyền miễn nhiệm ngạch thanh tra viên đối với 3 công chức xếp ngạch thanh tra đã chuyển công tác, không đúng với cơ cấu ngạch được giao và vị trí việc làm đã được phê duyệt 

Tại Trung tâm Truyền thông - Văn hóa hiện có 7 viên chức trong đó có 1 viên chức quản lý, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp có 3 viên chức, Ban Quản lý đầu tư xây dựng có 12 viên chức đang xếp chức danh nghề nghiệp hoặc xếp ngạch công chức hành chính không đúng với đề án vị trí việc làm, khung năng lực của từng vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt và quyết định của Sở Nội vụ về giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

Một số giáo viên đang xếp ở mã số, hạng chức danh nghề nghiệp cũ không còn phù hợp đến thời điểm thanh tra đã hoàn thành việc đào tạo, bồi dưỡng để đủ điều kiện nhưng chưa kịp thời chuyển xếp mã số, hạng chức danh nghề nghiệp mới.

Hạn chế, sai phạm trong tuyển dụng công chức viên chức

Kết quả thanh tra cũng cho thấy việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc tuyển dụng viên chức thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP, của Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP và việc tuyển dụng công chức cấp xã có nội dung thực hiện chưa đầy đủ, chưa chặt chẽ, cụ thể: 

Trong các thông báo tuyển dụng không quy định đầy đủ các hình thức nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định; có kỳ tuyển dụng thành lập hội đồng tuyển dụng có số lượng thành viên nhiều hơn quy định; không phân công nhiệm vụ cho thành viên hội đồng tuyển dụng được bổ sung.

Ban kiểm tra sát hạch không phân công một ủy viên kiêm thư ký; một số hợp đồng thuê khoán ra đề thi phỏng vấn, trắc nghiệm chưa quy định cụ thể khối lượng kiến thức của một đề thi phải tương xứng với thời lượng trả lời của thí sinh.

Có kỳ tuyển dụng xây dựng kế hoạch chưa đầy đủ căn cứ pháp lý của bộ quản lý chuyên ngành.

Một số quyết định tuyển dụng công chức cấp xã quy định được bổ nhiệm vào ngạch sau khi hết tập sự không đúng quy định đối với chức danh công chức cấp xã.

Trung tâm Phát triển quỹ đất xác định đối tượng dự tuyển và hình thức tuyển dụng thiếu chính xác, không thực hiện quy trình tiếp nhận vào làm viên chức đối với trường hợp đủ điều kiện, dẫn đến tổ chức xét tuyển khi không đủ người tham gia thành lập hội đồng tuyển dụng và ban đề thi, ban kiểm tra sát hạch, ban giám sát.

Việc chấp hành quy định của pháp luật về xét công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đổi với viên chức thực hiện chưa đầy đủ; người đứng đầu một số đơn vị sự nghiệp không nhận xét, đánh giá bằng văn bản về phẩm chất chính trị, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự, một số viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp khi hết tập sự chưa đủ điều kiện, thiếu chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề; xác định thời gian phải tập sự không đúng quy định về hạng chức danh nghề nghiệp; áp dụng chế độ tập sự không đúng quy định của pháp luật đối với viên chức, công chức cấp xã trước khi tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức sai thẩm quyền đã được UBND tỉnh quy định tại Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND.

Trần Kiên