Thanh tra tỉnh An Giang đã công khai Kết luận thanh tra số 06/KL-TTT ngày 20/5/2024 về chuyên đề trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.

Kết quả thanh tra cho thấy, các đơn vị: Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Tri Tôn quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, chức năng; ban hành kế hoạch, tổ chức triển khai hoạt động kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo quy định.

Cán bộ, công chức tại các đơn vị có tinh thần trách nhiệm trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

Bên cạnh những việc đã làm được, công tác giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp của các đơn vị còn những tồn tại, hạn chế.

Tại Sở Giao thông Vận tải, hồ sơ thuộc lĩnh vực cấp giấy phép xe tập lái được tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp không nhập lên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và không thực hiện mẫu sổ theo dõi hồ sơ theo quy định; có 10 hồ sơ cấp phép bến khách ngang sông có đủ đơn đề nghị nhưng mẫu đơn còn thiếu “căn cứ Nghị định số...”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có 19 hồ sơ đăng ký thành lập và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp giải quyết quá hạn.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải và UBND huyện Tri Tôn thực hiện nghiêm các nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 06/KL-TTT. Ảnh: CN

Tại UBND huyện Tri Tôn, việc số hóa hồ sơ TTHC chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định. Đa số các phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ không thể hiện thời gian giao nhận; giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả không đầy đủ chữ ký của người nộp và người tiếp nhận hồ sơ theo quy định (Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND xã An Tức, UBND xã Lương An Trà).

Phần lớn phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ không đầy đủ chữ ký bộ phận giao nhận hồ sơ; một số hồ sơ không có phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ, không có giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.

Đối với hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp, phần lớn không nhập lên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và không thực hiện mẫu sổ theo dõi hồ sơ.

Tình trạng giải quyết TTHC trên phần mềm vẫn còn quá hạn do một số hồ sơ cần thời gian xác minh, hệ thống đường truyền dữ liệu không ổn định… hồ sơ quá hạn không có phiếu xin lỗi; có 2 hồ sơ bị hủy không có văn bản trả lời cho hộ kinh doanh là chưa đúng theo quy định.

Ngoài ra, có 1 hồ sơ có trích lục ghi chú ly hôn của UBND huyện cấp ngày 28/3/2023, nhưng ngày trả kết quả trên hệ thống là ngày 27/3/2023; 1 hồ sơ giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả có chỉnh sửa thời gian nhận hồ sơ và thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ (Phòng Tư pháp)…

Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư họp rút kinh nghiệm, có biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Đối với UBND huyện Tri Tôn, nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và chỉ đạo các đơn vị được thanh tra nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, có giải pháp khắc phục đối với các hạn chế thiếu sót.

Có văn bản chỉ đạo và tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức trong việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp theo đúng quy định.

Ngày 5/6/2024, Văn phòng UBND tỉnh An Giang có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải và UBND huyện Tri Tôn tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 06/KL-TTT ngày 20/5/2024 của Thanh tra tỉnh.

Cảnh Nhật