Căn cứ vào sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, chương trình công tác của UBND tỉnh, ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra kịp thời, đúng quy định, có trọng tâm, trọng điểm. Những vụ việc dư luận, xã hội đang chú ý, quan tâm để đưa vào kế hoạch thanh tra.

Công tác thanh tra, kiểm tra tiếp tục góp phần quan trọng trong việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn. Ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Trong quý I/2024, ngành Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã triển khai 12 cuộc thanh tra hành chính, gồm 4 cuộc theo kế hoạch và 8 cuộc đột xuất; thực hiện 39 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, trong đó có 30 cuộc theo kế hoạch và 9 cuộc đột xuất. Số cuộc đã ban hành kết luận là 5 cuộc, phát hiện 9 cá nhân và 10 tổ chức có vi phạm

Qua thanh tra, kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh trên nhiều lĩnh vực như vi phạm đo lường, kinh doanh hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, không có quyết định công nhận lưu hành hàng hóa.

Tổng số tiền vi phạm được phát hiện là 110 triệu đồng; số tiền kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước là 81 triệu đồng; số tiền kiến nghị xử lý khác là 29 triệu đồng. Ban hành là 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 146,86 triệu đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh sẽ tập trung hoàn thành và ban hành kết luận thanh tra đối với các đoàn đang triển khai, đồng thời triển khai các đoàn thanh tra mới nhằm đảm bảo tiến độ theo kế hoạch; kịp thời thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc chỉ đạo của cấp trên; xử lý kịp thời các trường hợp chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra khi có phát sinh.

Các sở, ngành tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các ngành, lĩnh vực có phát sinh những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm như: Khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường; quản lý trật tự xây dựng; bảo đảm an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; đo lường chất lượng, nhãn mác hàng hóa, chấp hành pháp luật về giá trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; các hoạt động dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa; thực hiện chính sách lao động, xã hội, giải quyết việc làm…

Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ chủ động trong công tác thông tin, phối hợp trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành nhằm tránh chồng chéo, trùng lặp gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; tiếp tục nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra, chủ động phòng ngừa vi phạm trên tất cả các lĩnh vực.

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Chú trọng thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thu Huyền