Tăng cường thanh tra trách nhiệm

Về công tác thanh tra, năm 2023, Thanh tra tỉnh Sơn La sẽ tập trung thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của sở, ban, ngành, nhất là những nội dung quan trọng, lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm.

Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, TCD, giải quyết KNTC và PCTN, tiêu cực của Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện; tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc KN phức tạp, đơn thư TC tiêu cực, tham nhũng...

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện, tập trung thanh tra các dự án đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng đất đai; quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản; mua sắm tài sản công; việc quản lý và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...

Thanh tra việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng theo chuyên đề của Thanh tra Chính phủ.

Thanh tra theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; thanh tra lại, kiểm tra tính chính xác, khách quan các kết luận thanh tra của cấp sở, huyện...

Trong 16 cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt có 12 cuộc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện.

Phấn đấu giải quyết trên 85% đơn KNTC

Năm 2023, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về TCD, giải quyết KNTC, nhất là việc triển khai Kế hoạch 136-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác TCD và giải quyết KNTC; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc TCD, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc TCD, giải quyết KNTC đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác TCD, giải quyết KNTC…

Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng pháp luật, các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

Tiếp tục tập trung cao giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

Tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về TCD, giải quyết KNTC, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra KNTC đông người, vượt cấp, không để phát sinh điểm nóng.

Thực hiện đồng bộ các quy định, giải pháp về PCTN, tiêu cực

Đối với công tác PCTN, tiêu cực, năm 2023 tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN, tiêu cực.

Tiếp tục triển khai thi hành những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, PCTN ngoài khu vực Nhà nước. Tập trung xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tập trung thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về PCTN, nhất là công tác kê khai tài sản, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn; thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên các lĩnh vực, đặc biệt trong quy hoạch, sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đầu tư, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức. 

Phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng (nếu có); tăng cường mối quan hệ phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về PCTN.

Tăng cường thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham những như đất đai, tài nguyên khoáng sản... kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu tham nhũng.

 

Trần Kiên